انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اندیشه ای در باب گفته ها: متن ها، کاربردها و فرهنگ ها

کلودیو پائولوسی

 

در این مقاله سعی من بر این است که به همراه شما به مسئله ای مشکل ساز در نشانه – معنا شناسی امروزی بپردازم. یعنی مشکل رابطه میان متن ها و کاربردها و در سطح دیگر ی از اعتبار ، مسئله میان نشانه- معنا شناسی فرهنگ و نشانه – معنا شناسیی متن.
برای خواندن متن مقاله در زیر کلیک کنید:

۸۹۲۸