انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار کتاب روزگار کرونا

کتاب «روزگار کرونا؛ تأملاتی درباره کرونا ویروس» مجموعه یادداشت‌ها و گفتارهایی از ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران، است که از سوی موسسه آبی پارسی منتشر شده است.

در پشت جلد کتاب آمده است:

«…و سرانجام کرونا از راه رسید؛ ویروسی که اگر آن را با هر اپیدمی بزرگ دیگری در تاریخ بشر مقایسه کنیم، ابعادی هولناک، آن‌قدرها که ممکن است تصور شود، نداشته است… اما کرونا استثنایی بود؛ دقیقا به دلیل تغییر گسترده‌ای که در ژئوپلتیک جهان ایجاد کرد و به خاطر عقل‌گرد دموکراتیکی که امروزه در سراسر دنیا شاهدش هستیم… و مردم همگی مجبور به حبس در خانه‌هایشان شدند و حتی مجبورند تا روزی که درمانی واقعی پیدا نشود، از یکدیگر فاصله‌ای غیرانسانی بگیرند و مهم‌ترین عامل هویتی میلیون‌ساله‌ی خویش، یعنی چهره‌هایشان را پشت پردهی ماسک بپوشانند…».

در لینک زیر می‌توانید فهرست و پیشگفتار این کتاب را مطالعه کنید:

فهرست و پیشگفتار روزگار کرونا