انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار شماره هفدم پژوهشهای انسان‌شناسی ایران

شماره هفدهم مجله پژوهشهای انسان‌شناسی ایران (دوره ۹، شماره ۱ – شماره پیاپی ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸ ) منتشر شد. در این شماره مقالات زیر آمده است:

۱- مطالعه انسان‌شناختی نحوۀ بازنمایی دیگربودگی و تمایز اجتماعی در شهر سنندجروح اله نصرتی؛ شادمان اردلان‌راد
۲- صابئین مندائی و دنیای در حال تغییرشانمهرداد عربستانی
۳- مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسهمریم قرسو
۴- مرگ‌طلبی در جدال خیر و شر و مقایسۀ آن با مرگ‌طلبی عاشقانه و عارفانه بر اساس دو نگاره از دو مرحلۀ پیشین و پسین مکتب هراتمنیره پنج‌تنی؛ آناهیتا مقبلی
۵-تبیین شاخص‌های کیفی توسعۀ فرهنگی در کلان‌شهر تهران از منظر نخبگانمهدی یسری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهرداد نوابخش
۶-مطالعۀ انسان‌شناختی عملکرد مسجد در زندگی روزمرۀ زنان سالمند در شهر تهرانمریم حسین یزدی؛ ابراهیم فیاض
۷-بررسی وضعیت خانه و قلمرو و تغییرات آن در روستاهای کاکاوند (مورد پژوهشی: روستای زئورام)محسن قلی پور؛ ناصر فکوهی
۸_تبیین دلیلی سازوکار تولید فضاهای انحصاری در نواحی ساحلی پیراشهری (موردپژوهی: کرانۀ جنوبی دریای کاسپین)مائده هدایتی فرد؛ رضا خیرالدین

برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی مجله مراجعه کنید:
Http://ijartuni.ut.ac.ir