انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتخاب والدینی و مدرسۀ ابتدایی روستایی: سبک زندگی، محل و وفاداری

ماریون والکر و گوردن کلارک برگردان مسعود زمانی مقدم

این مقاله به بررسی جغرافیای انتخاب والدینی در یک منطقه روستایی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه گروهی از والدین راه و روش خودشان را از طریق فرآیند انتخاب مدرسه ابتدایی انتقال می‌دهند. در این مقاله از داده‌های مردم نگارانه ای که از طریق مصاحبه‌ها و مشاهدات با والدین و کارکنان از سه مدرسۀ ابتدایی در انگلستان گردآوری شده، استفاده شده است. این پژوهش از مفاهیم سرمایه، عادتواره و میدان بوردیو بهره برده است تا نشان دهد که چگونه منابع و ارزش‌های والدین بر انتخاب مدرسه برای فرزندانشان تأثیر می‌گذارد. افزون بر این، نشان داده می‌شود که والدینی که در محله اقامت طولانی داشته‌اند نه‌تنها تحت تأثیر سرمایه فرهنگی‌شان بوده‌اند بلکه تحت تأثیر پیوندهای خانوادگی و تعهدات احساسی نسبت به محله روستایی خود نیز بوده‌اند و بنابراین این والدین بیشتر تمایل به حمایت از مدرسه روستایشان را داشتند. در مقابل، والدین تازه‌وارد اخیر، از سرمایه فرهنگی و قدرت مکانی‌ خود برای یافتن جایی که آن‌ها اعتقاد دارند برای مدرسه بهتر است، استفاده می‌کنند. این مقاله استدلال می‌کند که والدین تازه‌وارد، وفاداری کمتری به مکان دارند و از این‌رو، به موقعیت نمادینی که مدرسه در اجتماع روستایی نیز دارد، وفاداری کمتری نشان می‌دهند.

متن کامل مقاله در قسمت پیوست قابل دانلود است.

۳۰۹۶۲-۵۵۰