انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اصللاحات بیگانه در زبان فرانسه(۳)

بخش سوم

۱. (لاتین) Carpe diem

(امروز را دریاب) “cueille” le jour présent!

از زمان حال لذت ببر، چرا که زندگی کوتاه است. (عبارتی از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.)

۲. (لاتین) Dominus vobiscum

(خداوند پشت و پناهتان باشد) le Seigneur soit avec vous!

عبارتی که بارها توسط کشیش در مراسم عشاء ربانی خطاب به مومنان بیان می شود.

۳. (لاتین) Ecce homo
(این است انسان) voici l’homme
سخن پونتیوس پیلات (کسی که فرمان به صلیب کشیدن مسیح را صادر کرد) خطاب به یهودیان در حالی که مسیح را نشان می داد.

۴. (لاتین) Fiat lux
(که نور باشد!) que la lumière soit
عبارتی کنایی از کتاب پیدایش (تورات) ، فرمان خدا به پیدایش روز و پیدایش آن، که برای یک کشف یا یک تئوری که موجب پیشرفت علم می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

۵. (لاتین) Mens sana in corpore sano
(عقل سالم در بدن سالم) âme saine dans un corps sain

۶. (لاتین) Primum vivere, deinde philosophari
(اول زندگی، سپس فلسفیدن ) vivre d’abord, ensuit philosopher

۷. (ایتالیایی) Se non è vero, è ben trovato
(اگر چه حقیقت ندارد اما (حداقل) خوب تشخیص داده شده است)
si ce n’est vrai, c’est (du moins) bien trouvé
ضرب المثلی ایتالیایی

۸. (لاتین) Tua res agitur
(بحث بر سر منفعت تو است) Il s’agit de ton intérêt.
از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.

۹. (لاتین) Uti, non abuti
(مصرف کن اما اصراف مکن!) user, mais ne pas abuser

۱۰. (لاتین) Vade mecum
(با من همراه شو!) va avec moi