انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژدومزیل

اسطوره و حماسه در اندیشه ژرژدومزیل /از مجموعه جهان اسطوره شناسی/ ترجمه جلال ستاری ،تهران:نشر مرکز۱۳۸۰؛، ۱۴۹ص
ژرژ دومزیل دانشمند اسطوره شناس برجسته فرانسوی بیگمان در سال های پیش مشهورترین و نامدارترین متخصص در اسطوره شناسی هندو اروپایی و هندو ایرانی بوده است و نقش بسیار مهمی در پیشرفت اسطوره شناسی تطبیقی داشته است ،با این همه متاسفانه در ایران تاکنون چندان آثار وی مدنظر قرار نگرفته است .اسطوره و حماسه در اندیشه دومزیل مجموعه مقاله هایی است که عده ایی از بزرگان اسطوره شناسی و چند ماه پیش از مرگ وی درباره او و تغییر آثار وی نوشته اند و این کتاب مشتمل بر مقالاتی از اسطوره شناسانی چون فرانسوا اولد ؛کلود میلز،لوی استراوس و….. است که همگی این مقالات درباره آثار ژرژدومزیل است .از آنجایی که مقالات این کتاب دارای گستردگی و تنوع موضوعی بودند ترجیح داده شد که تک تک مقالات به شکلی بسیار خلاصه شرح داده شوند.

o فهرست و عناوین مقالات:
– چند رد و نشانه در زندگینامه/فرانسوا اوالدا: نگاهی اجمالی به زندگی دومزیل از تولد تا مرگ
-ژرژ دومزیل /فرانسوا اوالد :معرفی دومزیل به عنوان بنیانگذار اسطوره شناسی تطبیقی.
– پیک خدایان/فرانسوا اوالد :مصاحبه مفصل با ژرژدومزیل.
– برنامه پژوهشی دومزیل /ژان کلود میلز تفسیر برنامه های پژوهشی دومزیل به شکلی مستقل.
– طرحی بی بدیل/لویی استراوس:مردم شناس بزرگ معاصر در این مقاله پس از شرح اثار دومزیل به تمجید این اثار بویژه سه جلد اسطوره و حماسه می پردازد.
– گواهی روشن روش تطبیقی/دانیل دوبونسون :چگونگی به کارگیری روش تطبیقی در اثار ژرژدومزیل.
– داستانهای قرون میانه /گریسوارد:به کارگیری داستان در آثار دومزیل برای بیان اسطوره ها و حماسه های ملل و رمز گشایی این داستان ها.
از وقایع متفرقه و روزمره به طرزی شیطنت امیز دراین اثار
– پزشکی و سه کنش/ژرژدومزیل :تنها مقاله دومزیل در این کتاب نقد و شرح مقاله ازامیل بنویست درباره مقایسه پزشکی در ایران و یونان است.
– در ادامه چند مقاله از اسطوره شناسان بزرگی دیگری چون ژان شد ، دانیل دوبوئیسون، ژاک دوشمن ؛فرانسوا گزاویه برنارسرژان ژرژشاراشیدزه دیده می شود که شرحی است از اسطوره شناسی تمدنهای همچون هند ایران و یونان است که توسط ژرژ دومزیل انجام شده است .