انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اثرات جنسیتی تغییر اقتصادی

ترجمه آرمان شهرکی

به موازات نخستین خیزش های انسان شناسی فمینستی دراوایل دهه ۱۹۷۰ بنحو بارزی مشخص شد که توسعه اقنصادی اثرات متفاوتی برمردان وزنان دارد. علاقه فزاینده به رابطه میان جنسیت وتوسعه با انتشارکتاب بدیع استربوسراپ با نام نقش زنان درتوسعه اقتصادی شتاب فراوانی گرفت (۱۹۷۰). دراین اثر بوسراپ خاطرنشان می سازد که تفکیک جنسی نیروی کار در دنیا تفاوتهای زیادی دارد و اینکه برخلاف انگاره های غربی، زنان اغلب نقشی مرکزی در تولید اقتصادی ایفاء می نمایند. درهیچ کجا این موضوع به اندازه افریقا مصداق ندارد؛ جاییکه بوسراپ مخالفت خودبا” اقتصاد خیشی” رامطرح می کند؛

برای خواندن این نوشته در زیر کلیک کنید:

۴۹۸۴