انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آیا کشت برنج در گیلان به توسعه ی اقتصادی استان کمک می کند؟

طرح موضوع: کشت برنج در کشاورزی گیلان نقش غالب داشته و هنوز هم دارد. بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال ۱۳۸۲ انجام گرفته و نتایج آن انتشار یافته، در گیلان ۲۵۳ هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که ۱۶۰ هزار هکتار از آن را زمین های زیر کشت برنج تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بالغ بر ۶۳ درصد زمین های کشاورزی استان(یعنی حدود دو سوم کل اراضی کشاورزی) به کشت برنج اختصاص یافته است.

آمار دیگری که جهاد کشاورزی استان ارائه می کند و با آمار سرشماری عمومی کشاورزیِ مرکز آمار ایران تفاوت بسیار دارد نیز همین واقعیت را در بر دارد. علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در ۷ خرداد ۱۳۹۳ در مصاحیه ای اعلام کرده است که اراضی کشاورزی استان گیلان ۴۳۰ هزار هکتار است) www.lahidjan.com ). با توجه به این که همین نهاد سطح زیر کشت برنج را نیز ۲۳۸ هزار هکتار اعلام کرده است، می توان گفت که با استناد به آمار جهاد کشاورزی استان نیز سهم زمین های زیر کشت برنج استان نسبت به کل زمین های کشاورزی بیش از ۵۵ درصد کل زمین های کشاورزی استان است[۱]. بنابراین اهمیت کشت برنج در گیلان را که بیش از ۶۳ درصد کل زمین های کشاورزی استان( یا به گفته ی جهاد کشاورزی ۵۵ درصد) را اشغال کرده نمی توان در توسعه ی اقتصادی و به ویژه برنامه ریزی فضایی گیلان نادیده گرفت.

 

برای خواندن کل مطلب روی فایل پیوست کلید کنید

۲۹۱۳۹

 

پرونده دکتر «ناصر عطیمی» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/9859