انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آواهای زنان بلوچ هنگام سوزندوزی

موسیقی بلوچستان با زندگی مردم بلوچ پیوند خورده است ،بدین معنا که در تمام مراحل زندگی کاربرد دارد. در بلوچستان آن دسته از مشاغلی که در آن شغل ها موسیقی همراه با انجام کار اجرا می شود

برای دیدن مقاله کلیک کنید:

۱۱۶۱۳