انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آرتاویلا، شهر مقدس

جعفر سپهری

در‭ ‬دامنه‭ ‬کوه‌های‭ ‬غرب‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کهن‌ترین‭ ‬شهرهای‭ ‬جهان،‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سرفرازترین‭ ‬شهرهای‭ ‬ایران،‭ ‬استوار‭ ‬و‭ ‬پابرجای‭ ‬ایستاده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬روزگاران‭ ‬کهن‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬همچون‭ ‬روح‭ ‬جاویدان‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دشمنان‭ ‬ستم‌پیشه‭ ‬تاریخ‭. ‬نه‭ ‬مغول‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬روس،‭ ‬نه‭ ‬رومی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تازی‭ ‬نتوانستند‭ ‬سرشت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬براندازند‭. ‬ساختار‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬کیانیان‭ ‬منسوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دیواره‭ ‬گرداگرد‭ ‬پیرامون‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کیخسرو‭ ‬برافراشت‭. ‬در‭ ‬دور‭ ‬نخستین‭ ‬دوره‭ ‬شکوفایی‭ ‬آریاییان،‭ ‬اورارتورها،‭ ‬شهری‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬ارجمند‭ ‬بود‭. ‬پندارهای‭ ‬نیک‭ ‬زرتشت‭ ‬پیامبر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬گسترش‭ ‬یافت‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‭ ‬”آرتاویلا”‭ ‬نامیده‭ ‬شد‭. ‬آرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬واژگان‭ ‬اردوان‭ ‬و‭ ‬اردشیر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬می‌خورد‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ویل‭ ‬و‭ ‬وین‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬شهر‭ ‬همچون‭ ‬پنجوین‭ (‬پنج‭ ‬شهر‭). ‬در‭ ‬دوران‭ ‬هخامنشیان‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اشکانیان‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬شهر‭ ‬ساتراپی‭ ‬آذرآبادگان‭ ‬یا‭ ‬آتورپادگان‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬پیروز‭ ‬ساسانی‭ ‬بازسازی‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬این‌رو‭ ‬به‌اذان‭ ‬‌پیروز‭ ‬و‭ ‬پیروزگرد‭ ‬هم‭ ‬نامیده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ستم‌پیشه‌گی‭ ‬امویان‭ ‬و‭ ‬عباسیان‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬نبردجای‌ها‭ ‬و‭ ‬رزم‌گاه‌های‭ ‬جنگ‌های‭ ‬استقلال‭ ‬ایرانیان‭ ‬باشد‭. ‬دلاور‭ ‬بزرگ‭ ‬ایرانی،‭ ‬بابک‭ ‬خرمدین‭ ‬و‭ ‬یاران‭ ‬سرخ‌جامه‌اش‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬۲۲‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬خلیفه‌ها‭ ‬جنگیدند‭ ‬و‭ ‬مردانه‭ ‬جان‭ ‬نثار‭ ‬کردند‭. ‬از‭ ‬پس‭ ‬این‭ ‬نبردها‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬فرمانروایان‭ ‬ایرانی‭ ‬ساجیان‭ ‬و‭ ‬سالاریان،‭ ‬دیلمی‭ ‬مسافران،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬گوشه‭ ‬پرچم‭ ‬ایران‭ ‬مستقل‭ ‬را‭ ‬برافراشتند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬شهر‭ ‬گرفتار‭ ‬روس‌های‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مغول‭ ‬خونخوار‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬داستان‭ ‬آن‭ ‬سرآمد‭ ‬خونریزی‭ ‬و‭ ‬سفاکی‭ ‬است‭.‬

صوفی‭ ‬بزرگ،‭ ‬فیروزشاه‭ ‬زرین‌تاج‭ (‬خورشیدکلاه‭) ‬نیای‭ ‬بزرگ‭ ‬خاندان‭ ‬صفوی‭ ‬از‭ ‬کردستان‭ ‬به‭ ‬اردبیل‭ ‬مهاجرت‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ایلخانیان،‭ ‬نواده‭ ‬او‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‌اردبیلی‭ ‬و‭ ‬نواده‭ ‬شیخ،‭ ‬خواجه‌علی‌سیاهپوش‭ (‬سیاووش‭) ‬بودند‭ ‬که‭ ‬آن‌جا‭ ‬را‭ ‬دارالعرفان،‭ ‬دارالامان‭ ‬و‭ ‬دارالارشاد‭ ‬نمودند‭. ‬اوج‭ ‬شکوفایی‭ ‬و‭ ‬بالندگی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬صفوی‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اشغال‭ ‬آن‭ ‬توسط‭ ‬متجاوزان‭ ‬عثمانی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬ضعف‭ ‬صفویه،‭ ‬این‭ ‬شمشیر‭ ‬بران‭ ‬نادرشاه‭ ‬افشار‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مام‭ ‬میهن‭ ‬بازگرداند‭. ‬اردبیل‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬مهم‭ ‬مشروطه‌خواهی‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬آسیب‭ ‬فراوانی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬روس‌ها‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬رسید‭.‬

ساختارهای‭ ‬باستانی
ستم‭ ‬و‭ ‬ویرانی‭ ‬فراوانی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬روس‌ها‭ ‬بر‭ ‬یادمان‌های‭ ‬اردبیل‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سرزمین‭ ‬بی‌مهابا‭ ‬غارت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬آثار‭ ‬برجای‭ ‬مانده‭ ‬مسجدجمعه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬سلجوقی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬برجای‭ ‬مسجدی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حضرت‭ ‬علی‭ (‬ع‭) ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬آن‭ ‬مسجد‭ ‬هم‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آتشکده‌ای‭ ‬بود‭ ‬سترگ،‭ ‬منسوب‭ ‬به‭ ‬زرتشت‭ ‬پیامبر‭.‬

مهم‌ترین‭ ‬ساختار‭ ‬باستانی‭ ‬اردبیل،‭ ‬آرامگاه‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‌اردبیلی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬از‭ ‬شاهکارهای‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬کاشی‌کاری‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬ساختار،‭ ‬گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شیخ‌صدرالدین‌موسی‭ ‬فرزند‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‌اردبیلی‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

شیخ‌صفی‭ ‬در‭ ‬خانه‌اش،‭ ‬بله‭ ‬یوسف،‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬دروازه‭ ‬اسفریس‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬تک‭ ‬درخت‭ ‬بید،‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬سپرده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬دوران‭ ‬صفویه‭ ‬حیاط‭ ‬ذوزنقه‌ای‌شکل،‭ ‬رواق،‭ ‬آرامگاه‭ ‬و‭ ‬گنبد‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل،‭ ‬چینی‌خانه،‭ ‬مسجد‭ ‬جنت‌سرا،‭ ‬چراغ‌خانه،‭ ‬چله‌خانه،‭ ‬آرامگاه‭ ‬پادشاهان‭ ‬صفوی،‭ ‬شهیدگاه‭ ‬و‭ … ‬در‭ ‬میدان‭ ‬عالی‌قاپو‭ ‬ساخته‭ ‬شدند‭.‬
در‭ ‬محوطه‭ ‬صحن‭ ‬اصلی‭ ‬مجموعه،‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬سنگ‭ ‬گور‭ ‬مرمرین‭ ‬مادر‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬صفوی،‭ ‬عالم‌شاه‭ ‬بیگم‭ (‬حلیمه‭ ‬بیگم‭ ‬آغا‭)‬،‭ ‬که‭ ‬نام‭ ‬اصلی‭ ‬او‭ ‬”مارتا”‭ ‬بوده‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬مسیحی‭ ‬بودن‭ ‬او‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬آرامگاه‭ ‬وی‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬اصلی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬مارتا‭ ‬همسر‭ ‬شیخ‌حیدر،‭ ‬دختر‭ ‬اوزون‌حسن‭ ‬آق‌قویونلو‭ (‬نصیر‭ ‬بایندر‭) ‬و‭ ‬دسپیناکاترینا‭ ‬دختر‭ ‬آخرین‭ ‬امپراتور‭ ‬ترابوزان‭ ‬روم،‭ ‬است‭. ‬مارتا‭ ‬سهم‭ ‬بزرگی‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدن‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬صفوی‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬اندیشه‌های‭ ‬او‭ ‬داشت‭. ‬مارتا‭ ‬نقشی‭ ‬ماندگار‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭. (‬خاندان‭ ‬واپسین‭ ‬امپراتور‭ ‬بیزانس‭ ‬روم،‭ ‬ژان‭ ‬چهارم،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اشغال‭ ‬ترابوزان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬امپراتوری‭ ‬عثمانی‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬بایندریان‭ ‬پناهنده‭ ‬شدند‭. ‬دریچه‭ ‬گور‭ ‬تاج‭ ‬خانم،‭ ‬همسر‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شاه‌تهماسب‭ ‬در‭ ‬دیوار‭ ‬غربی‭ ‬حیاط‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬سنگ‭ ‬آن‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬چینی‌خانه‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬فرماندهی‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬زن‭ ‬رزم‌جوی‭ ‬جنگاور‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم‭ ‬همسر‭ ‬نخست‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬بود‭. ‬بهروزه‭ ‬خانم‭ ‬و‭ ‬تاج‭ ‬خانم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نبرد‭ ‬اسیر‭ ‬شدند‭. ‬با‭ ‬فداکاری‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم،‭ ‬تاج‭ ‬خانم‭ ‬از‭ ‬اردوی‭ ‬اسیران‭ ‬می‌گریزد‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارتش‭ ‬ایران‭ ‬می‌رساند‭.‬

رواق‭ ‬یا‭ ‬قندیل‌خانه
این‭ ‬ساختار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬تهماسب‭ ‬اول‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬تدریس‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬طبقه‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بانوان‭ ‬اختصاص‭ ‬می‌یافته‭ ‬است‭. ‬پرچم‭ ‬جنگ‭ ‬چالدران‭ (‬چالِ‌دیران‭) ‬در‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬فرشی‭ ‬از‭ ‬زر‭ ‬و‭ ‬سیم‭ ‬با‭ ‬تاروپود‭ ‬ابریشم‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬۳۲‭ ‬میلیون‭ ‬گره‭ ‬از‭ ‬نفیس‌ترین‭ ‬و‭ ‬گرانبهاترین‭ ‬فرش‌های‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬تصویر‭ ‬کامل‭ ‬قندیل‌خانه‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬گویی‭ ‬آیینه‌ای‭ ‬بوده‭ ‬بر‭ ‬زمین‭. ‬این‭ ‬فرش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬قاجار‭ ‬توسط‭ ‬یغماگران‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬غارت‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬در‭ ‬موزه‭ ‬ویکتوریا‭ ‬و‭ ‬آلبرت‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬آثار‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

شاه‌نشین
شاه‌نشین‭ ‬توسط‭ ‬پنجره‌های‭ ‬فلزی‭ ‬از‭ ‬رواق‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬درب‭ ‬آن‭ ‬زمانی‭ ‬با‭ ‬روکش‭ ‬زیبایی‭ ‬از‭ ‬زرناب‭ ‬پوشیده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬روپوش‌های‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬نگه‌داری‭ ‬می‌شده‭ ‬است‭.‬

آرامگاه‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین
گنبد‭ ‬الله‌الله،‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬شش‭ ‬متر‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یک‭ ‬استوانه‭ ‬۱۵‭ ‬متری‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬متر‭ ‬چوب‌کاری‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬آرامگاه‌های‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین،‭ ‬شیخ‭ ‬حیدر،‭ ‬شیخ‌صدرالدین‌موسی‭ ‬و‭ ‬شیخ‌ابراهیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬صندوق‭ ‬منبت‌کاری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬گور‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‭ ‬با‭ ‬تزیینات‭ ‬خاتم‭ ‬و‭ ‬گره‌چینی‭ ‬قوی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شاهکارهای‭ ‬هنری‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬

آرامگاه‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل
کاشی‌های‭ ‬لاجوردی‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬نقوشی‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬طلا‭ ‬در‭ ‬ورودی‭ ‬آرامگاه‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬جلوه‌گری‭ ‬می‌کند‭. ‬سمت‭ ‬چپ‭ ‬دیوار‭ ‬پنجه‭ ‬انسانی‭ ‬بر‭ ‬سنگ‭ ‬بزرگ‌تر‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬معمول،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬پنجه‌علی‭ ‬نمایان‭ ‬است‭. ‬کتیبه‌های‭ ‬پیرامون‭ ‬با‭ ‬خط‭ ‬ثلث‭ ‬اثر‭ ‬ماندگار‭ ‬علی‌رضا‭ ‬عباسی‭ ‬به‭ ‬یادگار‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬گور‭ ‬مرصع‭ ‬از‭ ‬خاتم‭ ‬و‭ ‬منبت‭ ‬عاج‭ ‬فیل‭ ‬و‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬چوب‭ ‬صندل‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬فیروزه‭ ‬و‭ ‬سیم‌های‭ ‬نقره‭ ‬آن‭ ‬جایگاه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکانی‭ ‬اسرارآمیز‭ ‬مبدل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭: ‬روس‌ها‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬واگذاری‭ ‬این‭ ‬صندوق،‭ ‬وعده‭ ‬کشیدن‭ ‬راه‌آهن‭ ‬به‭ ‬شهرهای‭ ‬مهم‭ ‬آذربایجان‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬بودند‭!‬
گنبدی‭ ‬کوچک‌تر‭ ‬از‭ ‬کاشی‌های‭ ‬فیروزه‌ای،‭ ‬سفید،‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬مشکی‭ ‬و‭ ‬طوق‭ ‬زرینی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬چهار‭ ‬تیغه‭ ‬شمشیر‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬گنبد،‭ ‬خودی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬

حرم‌خانه
گورهای‭ ‬بانوان‭ ‬خاندان‭ ‬صفوی‭ ‬با‭ ‬دری‭ ‬سیمین‭ ‬از‭ ‬شاه‌نشین‭ ‬جدا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

چینی‌خانه
این‭ ‬ساختار‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬نخستین‭ ‬موزه‭ ‬چینی‭ ‬جهان‭ ‬نامید‭. ‬تالار‭ ‬مربع‌گونی‭ ‬با‭ ‬قطر‭ ‬۱۸‭ ‬متر‭. ‬با‭ ‬گچ‌بری،‭ ‬نقاشی‭ ‬و‭ ‬طلاکاری‭ ‬بی‌مانند‭ ‬که‭ ‬شاهکارهای‭ ‬چینی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داده‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬چینی‌ها‭ ‬هدیه‭ ‬خاقان‭ ‬چین‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬”شاهشاهان‭ ‬فرمانروای‭ ‬ایران‌زمین”‭ ‬که‭ ‬دگر‭ ‬باره‭ ‬جهان‌راه‭ ‬ابریشم‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬دوباره‌ای‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬اروپایی‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کوتاه‭ ‬کرد‭.‬
گذشته‭ ‬از‭ ‬چینی‌ها،‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬موزه‌ای‭ ‬از‭ ‬هدایای‭ ‬پادشاهان‭ ‬و‭ ‬سلاطین‭ ‬و‭ ‬مریدان‭ ‬شیخ‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬۴۰۰‭ ‬سال‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬و‭ ‬پنجره‌های‭ ‬زرین‭ ‬و‭ ‬سیمین،‭ ‬فرش‌های‭ ‬نفیس‭ ‬و‭ ‬بی‌مانند،‭ ‬قندیل‌ها،‭ ‬چراغ‌های‭ ‬طلایی،‭ ‬شمعدان‌های‭ ‬طلایی‭ ‬و‭ ‬مرصع،‭ ‬مینیاتورهای‭ ‬بسیار‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬نفیس‭ ‬و‭ …. ‬که‭ ‬توسط‭ ‬بیگانگان‭ ‬غارتگر‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬زینت‌بخش‭ ‬موزه‭ ‬اغیار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬حسرت‌برانگیز‭ ‬آن‌ها‭ ‬تنها‭ ‬نصیب‭ ‬ما‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

کتاب‌خانه
ایرانی‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نخستین‭ ‬کتابخانه‌های‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬پدیدار‭ ‬گشتند‭. ‬پیشینه‭ ‬کتابخانه‭ ‬آرامگاه‭ ‬به‭ ‬دوران‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین‭ ‬بازمی‌گردد‭ ‬که‭ ‬مریدان‭ ‬با‭ ‬اهدای‭ ‬کتاب‌های‭ ‬نفیس‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تأسیس‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬شاه‭ ‬عباس‭ ‬بزرگ‭ ‬به‭ ‬حد‭ ‬کمال‭ ‬رسید‭. ‬بر‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬این‭ ‬واژه‭ ‬خودنمایی‭ ‬می‌کند‭: ‬”هرکه‭ ‬خواهد‭ ‬بخواند‭ ‬مشروط‭ ‬بر‭ ‬آنکه‭ ‬از‭ ‬آستان‭ ‬بیرون‭ ‬نبرد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬برد‭ ‬شریک‭ ‬خون‭ ‬امام‭ ‬حسین‭ (‬ع‭) ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬۱۰۱۷″‭.‬
در‭ ‬دوران‭ ‬قاجار،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پایان‭ ‬جنگ‌های‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬روس‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬ننگین‭ ‬ترکمانچای،‭ ‬پرفسور‭ ‬سنکورسکی‭ ‬ایرانشناس‭ ‬روسی‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬کل‭ ‬ارکان‭ ‬حزب‭ ‬قشون‭ ‬روس‭ ‬ژنرال‭ ‬گراف‌دیبیج‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬تاکید‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬خطی‭ ‬و‭ ‬ادبی‭ ‬ایران‭ ‬ضبط‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬روسیه‭ ‬منتقل‭ ‬گردد‭. ‬او‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گریبایدودف‭ ‬که‭ ‬نویسنده‭ ‬و‭ ‬شاعری‭ ‬توانا‭ ‬بود‭ ‬واگذار‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬هزینه‭ ‬و‭ ‬زحمت‭ ‬فراوان،‭ ‬ژنرال‭ ‬پاسکویچ‭ ‬قشونی‭ ‬از‭ ‬قراباغ‭ ‬به‭ ‬فرماندهی‭ ‬ژنرال‭ ‬سوختلن‭ (‬سوقنان‭) ‬برای‭ ‬محاصره‭ ‬اردبیل‭ ‬و‭ ‬تصرف‭ ‬کتابخانه‭ ‬شیخ‭ ‬صفی‭ ‬مأمور‭ ‬کرد‭. ‬گریبایدودف‭ ‬از‭ ‬علاقه‭ ‬تزار‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬سخن‌ها‭ ‬گفت‭! ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬هدف‭ ‬روسیه‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬اشاعه‭ ‬دین‭ ‬اسلام‭ ‬است‭! ‬و‭ ‬مسلمانان‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬نیاز‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نسخه‌برداری‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬را‭ ‬بازخواهد‭ ‬گردانید‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬نیرنگ‭ ‬مخالفان‭ ‬را‭ ‬نرم‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬۱۱۴‭ ‬فقره،‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬سوره‌های‭ ‬قرآن،‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬و‭ ‬نفیس‌ترین‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬نموده‭ ‬به‭ ‬پترزبورگ‭ ‬فرستاد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬فروپاشی‭ ‬حکومت‭ ‬پوشالی‭ ‬شوروی،‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬درخواست‭ ‬استرداد‭ ‬کتاب‌هایی‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬فریب‭ ‬و‭ ‬نیرنگ‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬ربوده‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬مسئولان‭ ‬موزه‭ ‬سرانجام‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬دانشمندان‭ ‬ایرانی‭ ‬از‭ ‬صفحاتی‭ ‬از‭ ‬کتاب‌ها‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬ایشان‭ ‬مجاز‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭ ‬تصویر‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭ ‬موافقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭!‬

شهیدگاه
شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مراجعه‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬شروانشاه،‭ ‬پیکر‭ ‬پدر،‭ ‬سلطان‭ ‬حیدر،‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬صفوی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬محل‭ ‬آورده‭ ‬دفن‭ ‬نمود‭. ‬سپس‭ ‬بزرگان‭ ‬ایرانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چالدران‭ ‬شهید‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬در‭ ‬محوطه‭ ‬بقعه‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬شهید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حیاط‭ ‬دفن‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬آنجا‭ ‬شهیدگاه‭ ‬نامیده‭ ‬شد‭. ‬سواره‭ ‬نظام‭ ‬دلاور‭ ‬با‭ ‬زین‭ ‬و‭ ‬یراق‭ ‬اسب‌ها‭ ‬دفن‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬دوم‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سنگ‌قبرها‭ ‬توسط‭ ‬ارتش‭ ‬سرخ‭ ‬روسیه‭ ‬شکسته‭ ‬شد‭!‬
آرامگاه‭ ‬۲۰۰‭ ‬زن‭ ‬جنگاور‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬به‭ ‬شهادت‭ ‬رسیده‌اند،‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬شهیدگاه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬نبرد‭ ‬چالدران‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۲۰۰۰‭ ‬زن‭ ‬جنگاور‭ ‬در‭ ‬سپاه‭ ‬ایران‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬شمشیرزنانی‭ ‬دلاور‭ ‬و‭ ‬تیراندازانی‭ ‬خبره‭ ‬بودند‭. ‬فرماندهی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬سپاه‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬بهروزه‭ ‬خانم،‭ ‬همسر‭ ‬نخست‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬صفوی‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬کلخوران‭ ‬و‭ ‬بقعه‭ ‬شیخ‌جبرئیل
این‭ ‬کلخوران‭ ‬زادگاه‭ ‬شیخ‌صفی‌الدین،‭ ‬قریه‌ایست‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬اردبیل‭ ‬که‭ ‬اینک‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چسبیده‭ ‬است‭. ‬آرامگاه‭ ‬شیخ‌جبرئیل،‭ ‬پدرشیخ‌صفی‭ ‬و‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬نیاکان‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مکان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
آرامگاه‭ ‬فیروزشاه‭ ‬زرین‌تاج‭ (‬خورشیدکلاه‭) ‬نی‌ای‭ ‬بزرگ‭ ‬خاندان‭ ‬صفوی‭ ‬در‭ ‬دهکده‭ ‬رنگین‭ ‬گیلان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬نبرد،‭ ‬سلطان‭ ‬عثمانی‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬درخواست‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬شمشیری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬لوله‭ ‬توپ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نیم‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬برای‭ ‬وی‭ ‬بفرستد‭. ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬دعوت‭ ‬سلطان‭ ‬را‭ ‬اجابت‭ ‬نمود‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬شمشیر‭ ‬به‭ ‬دارالخلافه‭ ‬رسید،‭ ‬سلطان‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬اعیان‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬لوله‭ ‬توپی‭ ‬آزمود،‭ ‬ولی‭ ‬اثر‭ ‬مطلوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نیاورد‭ ‬و‭ ‬بنابر‭ ‬این‭ ‬نامه‌ای‭ ‬به‭ ‬شهریار‭ ‬صفوی‭ ‬نوشت‭ ‬و‭ ‬گله‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬معلوم‭ ‬می‌شود‭ ‬شاه‭ ‬قزلباش‭ ‬یک‭ ‬شمشیر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬برادرش‭ ‬مضایقه‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬شاه‭ ‬اسماعیل‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬نوشت‭:‬
شمشیر‭ ‬همان‭ ‬شمشیر‭ ‬است،‭ ‬بازو‭ ‬همان‭ ‬بازو‭ ‬نیست
نکته‭: ‬شروانشاهیان،‭ ‬نگهبانان‭ ‬دریای‭ ‬مازندران،‭ ‬آخرین‭ ‬بازماندگان‭ ‬خاندان‭ ‬ساسانی‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬اصلی‭ ‬ایران‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬سال،‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬ساسانیان‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسیدن‭ ‬صفویان،‭ ‬حکومت‭ ‬کردند‭. ‬واپسین‭ ‬پادشاه‭ ‬آن‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬جهانشاه‭ ‬قره‌قویون‌لو‭ ‬بود‭. ‬مرکز‭ ‬این‭ ‬خاندان‭ ‬شهر‭ ‬باکو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬دژ‭ ‬شروانشاه،‭ ‬شیرین‌دژ‭ ‬و‭ ‬دژ‭ ‬گلستان‭ ‬به‭ ‬موزه‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬