انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

گفتگو با دکتر حمید افشار زنجانی (روان پزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)