انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

گفتگو با آرش حاج رسولیها (شهرساز ـ همکار در پروژه بافت فرسوده و…)