انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

گزارش پنج شنبه های پرسش و پاسخ، پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ