انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

گذر شهر : گفتگو با خانم فاطمه شاه میوه ای