انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

کیوتو

کیوتو

ترجمه ی سعیده بوغیری - گروه بین المللی و ترجمهکیوتو شهر مهم ژاپن و مرکز ایالت کیوتوست که در غرب…