انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نقد و بررسی کتاب «تنهاییِ دمِ مرگ» و پی گفتار پیر شدن و مردن