انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نقد و بررسی نظریة عدم تمایز بین ذهن انسان‌های «متمدن» و ذهن انسان‌های «ابتدایی»