انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

نقد و بررسی دو گفتگو از گفتگوهای کتاب فرهنگ و زندگی روزمره