انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

در نمایشنامه “بیرون جلو در” و فیلم “کاتین”