انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

تحلیل فیلم مستند جامعه شناسی یک ورزشی رزمی است