انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

اتیسم؛ گسست دیالکتیک رابطه ذهن-جهان