انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

GIS مشارکتی اینترنتی با رویکرد تفاوتهای موجود بین آمریکا و اروپا(۲)

بخش دوم و نهایی

۲-۱-۳ قابلیت استفاده

استفاده از GIS مشارکتی بایستی برای عموم کاربران به آسانی در دسترس و قابل فهم باشد. اما چه خصوصیاتی معیار لازم و کافی برای قابلیت استفاده است؟ ملاک موجود در طراحی و آزمایش واسط کامپیوتر و مهندسی سخت افزار ، عام بودن و قابلیت آشنایی فراوان است ، اما در اینجا فقدان چنین رویکردی برای GIS مشارکتی وجود دارد.ما به مفاهیمی برای بسط کاربردهای GIS مشارکتی و تعریف معیارهایی برای دانستن اینکه چگونه چنین درخواستها و ارتباطاتی می بایست فرایندهای طراحی مشارکتی را پشتیبانی کند، نیاز داریم.

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید: