انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

شورای مرکزی

جبار رحمانی

هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی - معاونت انسان‌شناسی و فرهنگ و مدیر انتشارات

مشاهده تمام پست‌ها
  رضا رجبی

  کارشناس حسابداری مالیاتی دانشگاه آزاد تهران مرکز - عضو انجمن حسابداران خبره ایران - معاون اداری و مالی انسان‌شناسی و فرهنگ

  مشاهده تمام پست‌ها
   زهره دودانگه

   دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران- مدیر روابط عمومی انسان‌شناسی و فرهنگ

   مشاهده تمام پست‌ها
    فاطمه سیارپور

    دانش‌آموخته کارشناسی ارشد انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مدیر سایت و عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ

    مشاهده تمام پست‌ها
     محسن شهرنازدار

     کارشناس ارشد انسان‌شناسی، عضو شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ، محقق مطالعات قومی و تاریخ فرهنگی

     مشاهده تمام پست‌ها
      ناصر فکوهی

      استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ

      مشاهده تمام پست‌ها