انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

هنر

هنر تلخ

مصاحبه با هادی ضیاالدینی هادی ضیاالدینی،طراح، نقاش و مجسمه ساز، متولد ۱۳۳۵ در سنندج و در خانواده…