انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

آسیای جنوب شرقی ( اندونزی، مالزی، فیلیپین…)