انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور رده

علوم انسانی

فلسفه ساده

معرفی کتاب در کتاب حاضر تا حد امکان نظریات فلسفی را به زبان ساده بیان خواهیم کرد. مسلماً زمانی که…