انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یک‌جانشینی و شهری شدن یک جامعه عشایر و تاثیر آن بر نظام خویشاوندی (مطالعه موردی شهر ایلام)(۳)

بخش سوم در استان ایلام اقوام کرد، لر، لک و عرب زندگی می‌کنند. بنابراین زبان در این استان با گویش‌های متفاوتی در میان افراد دیده می‌شود. در شهر ایلام نیز به علت یکجانشین شدن چند ایل از نژادهای مختلف ما با گویش‌های متفاوتی روبرو می‌شویم. به عنوان مثال گویش طایفه شوهان، لری شوهانی است در حالی که ایل ملکشاهی به کردی مهکی صحبت می‌کنند. در زیر به تفکیک واژه‌های خویشاوندی در میان هشت طایفه و ایلی که در شهر ایلام سکونت دارند، آمده است:

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید