انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یک‌جانشینی و شهری شدن یک جامعه عشایر و تاثیر آن بر نظام خویشاوندی (مطالعه موردی شهر ایلام)(۴)

بخش چهارم ۱-۱- دیگر انواع قوانین عرفی و مدنی علاوه بر برون همسری که در فرایند مبادله باعث تعمیم یک گروه و گسترش روابط خویشاوندی شده و جزء قوانین عرفی ازدواج است می‌توان به دیگر مبادلاتی اشاره کرد که تقریبا همین کارکرد را داشته و با تبعیت از این قوانین عرفی، روابط خویشاوندی انسجام می‌یابد (مقصودی، ۱۳۸۴). از جمله این قوانین تعیین میزان مهریه است که با توجه به مصاحبه‌ها، در ایلام در مراسم خواستگاری مورد بحث خانواده‌‌های عروس و داماد قرار می‌گرفته و همچنان نیز وجود دارد.

در گذشته در این مراسم میزان مهریه و شیربها توسط بزرگان که کدخدا جزئشان بوده تعیین می‌شده است. شیربها شامل چند گاو یا چند راس گوسفند بوده که خانواده پسر باید به خانواده دختر می‌دادند: ده تا بز و ده گاو می شده شیربهای دخترها و زیرلفظی می‌گرفتند تا بله بگویند (زن گروه اول).

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید