انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کتاب مرجع مرگ و مردن

درباره پدیدآورنده

گردآورنده مجموعه مقالات متنوع و موضوعی حاضر در این دو جلد کتاب راهنما با عنوان “کتاب مرجع مرگ و مردن” (Handbook of Death and Dying)، کلیفتون بریانت(۱۹۳۲-۲۰۱۰) جامعه شناس و استاد دانشگاه ویرجینیا تک و کنتاکی غربی بوده است. پروفسور بریانت همچنین استاد افتخاری دانشگاه ملی تایوان نیز بوده اند. وی این دو جلد کتاب را در سال ۲۰۰۳.م زیر نشر برد و کتاب مشابهی با عنوان “دانشنامه مرگ و تجربۀ انسان” را در سال ۲۰۰۹.م منتشر کرد.

محتوای کتاب

مرگ به عنوان امری فیزیولوژیک، پدیده ای به غایت اجتماعی نیز هست. هر جامعه ای به طور مشخص و آگاهانه رفتارهای فردی خاص اعضای خود را در قبال مرگ و مردن شکل می دهد. این الگوهای رفتاری برآمده از فرهنگ آن جامعه در ارتباط با نهادهای خانواده، اقتصاد، سیاست، آموزش و مذهب وارد عمل می شوند و در سطح اجتماعی متبلور می گردند.

«کتاب مرجع مرگ و مردن”، حاوی مطالب مربوط به جسم گستردۀ دانش مرگ شناسی است؛ هر چند که این مطالب به اختصار پرداخته شده اند ولی به لحاظ جامعیت مباحث قابل تأمل اند. این کتاب راهنمای دو جلدی، خواننده اش را با تمام جوانب مباحث پیرامون مرگ آشنا می کند. بیش از صد مقاله ای که در این کتاب بحث شده اند به واقع تمام جوانب پیرامون مرگ و مردن را به عنوان یک موضوع بین رشته ای مورد کندوکاو قرار داده اند. مؤلفان این مقاله ها از دانشمندان و محققان برجستۀ این حوزۀ مطالعاتی هستند. دیدگاه های مطرح شده در این کتاب از رشته های متعددی ریشه گرفته اند: مردم شناسی و انسان شناسی، پزشکی و داروسازی، حقوق، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، فیزیولوژی و علوم آزمایشگاهی، فلسفه و الهیات، مطالعات خانواده و… .

عنوان مقاله های مجموعه
جلد اول آن با عنوان “حضور مرگ” در چند بخش به بررسی ابعاد فرهنگی و اجتماعی پدیده مرگ می پردازد.
⦁ بخش اول با عنوان “مرگ در پس زمینۀ فرهنگی”
⦁ ترس جهانی از مرگ و پاسخ فرهنگی
⦁ تحول تاریخی معنای مرگ در سنت غرب
⦁ برخورد با مرگ: استراتژی فلسفی غرب
⦁ انکار مرگ:پنهان کردن و استتار مرگ
⦁ مرگ، مردن و مرده در فرهنگ عامه
⦁ جنبش مرگ آگاهی: شرح، تاریخ و تحلیل
⦁ جنبش ارتباط با ارواح: بازگرداندن مرده
⦁ تناسخ در کالبد نو:تکنولوژی مرگ
⦁ میزبان ها و روح های سرگردان: ملاقات مرده از دیدگاه بین فرهنگی
⦁ ارواح:مرده در میان ما
⦁ نحس جاودان: دیدگاه میان فرهنگی
⦁ معنویت
⦁ مذهب و میانجی گری ترس از مرگ
⦁ باورهای مسیحیت درباره مرگ و زندگی پس از مرگ
⦁ تجربه های نزدیک مرگ به عنوان معادشناسی سکولار
⦁ بیمۀ عمر و مکانیسم تبادل اجتماعی
⦁ برتری نظامی مطلق
⦁ جاودانگی نمادین و نظریۀ اجتماعی

⦁ بخش دوم با عنوان “مرگ در پس زمینۀ اجتماعی : مدل ها در مرگ ومیر و معنا”
⦁ روند تاریخی و اپیدمیولوژیک مرگ و میر در ایالات متحده
⦁ نرخ جهانی مرگ و میر: دگرگونی ها و تأثیرات آنها بر تجربۀ مرگ
⦁ به سوی مرگ با یک اشتباه: مرگ بر اثر حادثه
⦁ مرگ های وسیع: واکنش فردی و اجتماعی به حجم سنگین تلفات
⦁ درباره نقش و معنای مرگ در تروریسم
⦁ مرگ در اثر اشتباه پزشکی
⦁ مرگ در اثر آدمکشی
⦁ مرگ پیش از زندگی: سقط جنین، مرده زایی
⦁ سندرم مرگ ناگهانی نوزاد
⦁ تکامل تعریف قانونی از مرگ
⦁ آموزش های مربوط به مرگ
⦁ فراتر از خود در زمینۀ اجتماعی(ادامۀ هویت بعد از مرگ)

⦁ بخش سوم با عنوان “مرگ و ستیز اجتماعی”
⦁ تاریخچۀ خودکشی
⦁ خودکشی و فرآیند خودکشی در ایالات متحده
⦁ بازماندگان خودکشی: پیامدهای خودکشی و رفتارهای مربوط خودکشی
⦁ نگرش میان فرهنگی به خودکشی
⦁ تاریخچۀ روش اجرای حکم اعدام در ایالات متحده
⦁ مجازات اعدام در ایالات متحده
⦁ اعدام نظامی
⦁ معضل سقط جنین در ایالات متحده
⦁ مرگ بر اثر ایدز و بدنام سازی اجتماعی
⦁ اتانازی در پزشکی
⦁ مرگ به کمک پزشک

⦁ بخش چهارم با عنوان “درگذشتن:مردن در فرآیندهای اجتماعی”
⦁ آگاهی از مرگ و تنظیم زمان در سراسر زندگی
⦁ مردن به عنوان یک انحراف: بروز رسانی ارتباط میان بیماران و پزشکان
⦁ فرآیند مردن
⦁ برخورد با مرگ و مردن: ابعاد فراموش شدۀ کارکرد هویت
⦁ مرگ در دو حالت: مرکز مراقبت های ویژه و آسایشگاه
⦁ تاریخچۀ ظهور آسایشگاه
⦁ مرگ در نهادهای تام: مورد مرگ در زندان
⦁ مراقبت های رسمی و غیر رسمی در پایان زندگی
جلد دوم کتاب با عنوان “واکنش به مرگ” مجموعۀ دیگری از مقالاتی است که به پاسخ انسان به پدیدۀ سهمگین مرگ می پردازند.
⦁ بخش پنجم: تشییع جنازه؛ مراسم اجتماعی مرگ
⦁ مراحل اعلام مرگ: توصیه هایی برای تمرین، آموزش و تحقیق
⦁ کالبد شکافی
⦁ تاریخچه اجتماعی مومیایی کردن
⦁ سربازان کشته شده: مرگ و قوای نظامی آمریکا
⦁ سیستم های کار مرتبط با مرگ فراتر از
⦁ خانواده آمریکایی و مراحل مرگ پیش از قرن بیستم
⦁ سیر تکامل مؤسسات خدمات مرگ و شغل مدیر تشییع جنازه
⦁ تشییع جنازه آمریکایی
⦁ تشییع جنازه سیاه و خدمات مبتنی بر فرهنگ
⦁ نگاهی بر اقتصاد مرگ در ایالات متحده
⦁ تشییع جنازه و صنعت تشییع جنازه در انگلستان
⦁ شیوه های مربوط به مرگ در میان بلژیکی های فرانسوی زبان
⦁ طریق مرگ بومی آمریکایی
⦁ طریق مرگ هندو
⦁ طریق مرگ مسلمان
⦁ طریق مرگ ژاپنی
⦁ طریق مرگ چینی
⦁ طریق مرگ یهودی
⦁ اعلامیه فوت
⦁ زینت زمین خدا: یادداشت هایی درباره تیپولوژی زیارت قبرستان
⦁ آثار و یادبودهای تاریخی مرگ
⦁ مرگ و جامعۀ مسئول: آسایش، مرگ و فرهنگ
⦁ بناهای تاریخی در حرکت: نشانه های قبر، قبرستان ها، مواد و زمینۀ یادبودها

⦁ بخش ششم: وضعیت بدن
⦁ تاریخچۀ قبرستان های آمریکا و بازتاب هایی از معنای مرگ
⦁ دفن حیوان خانگی در ایلات متحده
⦁ سوزاندن جسد
⦁ بازیافت بدن
⦁ مرد یخی می آید: جنبش سرمازیستی و انجماد جاودانگی
⦁ خلاصی از مرده
⦁ تاریخچۀ اجتماعی قبرستان های اروپایی
⦁ موقعیت بدن در پس زمینۀ میان فرهنگی: قبل از تاریخ و عصر مدرن جوامع غیرغربی
⦁ مومیایی کردن و مومیایی ها در مصر باستان
⦁ بخش هفتم: پسآیند مرگ شناسانه
⦁ تحولات نقش عزاداری و سوگواری در ایالات متحده: اروپاییان طبقه متوسط و به بالا
⦁ ابعاد اجتماعی غم و اندوه
⦁ تجربه ای از غم و اندوه و سوگواری
⦁ سوگ در چشم انداز فرهنگی
⦁ بیوگی و مفهوم اجتماعی آن
⦁ کودکان و مرگ یکی از والدین
⦁ والدین و مرگ یکی از فرزندان
⦁ بخش هشتم: قوانین مرگ
⦁ وصیت نامه در قید حیات و مراقبت های بهداشتی برای زندگی قوی
⦁ گواهی فوت: ثبت احوال، صدور گواهینامۀ پزشکی و مسائل اجتماعی آن
⦁ پزشکی قانونی و پزشک مرگ
⦁ وضعیت ملک: نقل و انتقالات میان مرده و زنده
⦁ تاریخ و وصیت نامه: یک سند فراموش شده در تحقیقات جامعه شناسی
⦁ مقررات حقوقی علوم آموزشی سردخانه
⦁ مقررات قبرستان در ایالات متحده
⦁ مرگ و جزای حقوقی: قتل غیرعمد
⦁ مرگ بر اثر بی دقتی و قتل نفس
⦁ “جرم مرگ شناسانه”: برخی یادداشت های مفهومی بر ضد جرایم مربوط به مرده به عنوان فرم رفتار انحرافی
⦁ بخش نهم: تخیل خلاق و واکنش به مرگ
⦁ مرگ در هنر
⦁ نگرانی فرهنگی از مرگ در ادبیات
⦁ “برخیز، بیشتر از یک کرده!” فرهنگ، موزیک و مرگ
⦁ مرده باغ وحش شیک: برخی یادداشت های مفهومی بر تاکسیدرمی در زندگی اجتماعی آمریکا
⦁ بخش دهم: آیندۀ مرگ
⦁ مرگ در آینده: چشم اندازها و پیش آگاهی ها
با نگاهی به عنوان های طرح شده در این دو جلد می توان دریافت در ذهن خواننده این اثر مفهوم مرگ و مردن نخست در یک زمینۀ اجتماعی و فرهنگی گسترده به نمایش درمی آید و سپس توجه وی معطوف وضعیت گذشته، حال و آیندۀ معنای مرگ در زندگی انسان (ابعاد فردی و اجتماعی اش) می گردد.

مشخصات نشر کتاب
Handbook of death and dying
Edited by Clifton D. Bryant
A Sage Reference Publication.2003

۱-Clifton D.Bryant
۲ – Virginia Tech
۳-Western Kentucky University
۴ – Encyclopedia of Death and the Human Experience