انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کاوش (آشنایی بین قومی در ایران)(۲)

یوسفی، علی(۱۳۸۳)، کاوش (آشنایی بین قومی در ایران)، ۱۳۸۳، وزارت کشور دفتر امور اجتماعی و شوراها

«کاوش» عنوان سلسله مقالات پژوهشی دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در دروان دولت اصلاحات است که در آن به ارائه مقالاتی درباره چالش‏ها و مسائل پیش روی اجتماعی ایران می‏پردازد. « عدالت قومی و هویت ملی» عنوان دومین شماره سلسله مقالات پژوهشی دفتر امور اجتماعی است که با تلاش وزارت کشور منتشر شده‏است؛ نویسنده و محقق آن نیز دکتر علی یوسفی است که در آن مسائلی با محوریت قومیت‏ها مورد توجه قرار گرفته‏ است

نویسنده این اثر یادآور می‏شود که، عدالت قومی یکی از معیارهای مشروعیت‏بخش نظام سیاسی است و نظام‏‎هایی که گرفتار تولید و بازتولید نابرابری در جامعه هستند، نمی‏توانند از مشروعیت یا مقبولیتی مستمر برخوردار باشند. بدین جهت آگاهی از قضاوت شهروندان در مورد منصفانه بودن عملکرد نظام سیاسی دارای اهمیت است. در مطالعه تطبیقی اقوام که با هدف شناخت رابطه هویت‏های قومی و ملی در ایران صورت گرفته‏است. احساس عدالت اجتماعی در نزد هشت قوم عمده کشور مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است.

این کتاب متشکل از مجموعه‏ای از جداول است که بر اساس نمرات و نتایج حاصل از پرسشنامه‏های پروژه مربوطه شکل گرفته‏اند و در قالب این مجموعه و با تحلیل و توصیفی مختصری انتشار یافته‏است. هر مقاله بخش کتاب دارای چکیده، مقدمه، تعاریف و نتایج است. و در ۱۶۲ صفحه ارائه شده‏است.
موارد مورد توجه در دومین مجموعه مقالات «کاوش» به شرح زیر است:
۱. عام گرایی در بین اقوام ایرانی
۲. روابط بین شخصی در بین اقوام ایرانی
۳. احساس عدالت قومی در ایران
۴. احساس عدالت اجتماعی در بین اقوام ایرانی
۵. رابطه بین احساس هویت قومی و ملی در ایران
۶. طبقه‏بندی اجتماعی اقوام در ایران (تحلیل ثانویه یک تحقیق قومی)
۷. مقدمه‏ای بر تدوین سیاست‏های قومی در ایران ( رویکردها و تجارب)
۸. مقایسه و طبقه بندی اقوام ایرانی از لحاظ گرایش به فرهنگ قومی و ملی