انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پیرامون فرهنگ سیاسی(۲): ماخذ شناسی

کتاب:

۱. آسولیوان، نوئل،۱۳۸۸ ، نظریه سیاسی در گذار( بررسی انتقادی)، ترجمه حسن آب نیکی تهران، نشر کویر

۲. ابوالحسنی، رحیم، ۱۳۸۶، تحدید رفتار دولت در فرهنگ سیاسی اسلام، تهران، انتشارات میزان

۳. بشیریه حسین، ۱۳۸۰، دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر

۴. ———،۱۳۸۰، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، نشر گام نو

۵. ———،۱۳۸۳ ، عقل در سیاست : سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه سیاسی، تهران، نشر نگاه معاصر

۶. پرویز، علی، ۱۳۷۵، ارتباطات سیاسی( ارتباطاط توسعه و مشارکت سیاسی)، تهران، علم نوین

۷. حدادیان، مراد، ۱۳۸۱، نقد درونی حکومت های استبدادی: جبر اندرزگری ایران در عهد ترک و مغول آسیب شناسی سیاسی خواجه نظام المک، امام محمد غزالی، بابا افضل کاشانی، کرمانشاه، نشر طاق بستان

۸. خسروی ، عبدالعلی،۱۳۸۱ ، فرهنگ سیاسی عشایر جنوب ایران، اصفهان، نشر شهسواری
۹. زارعی, آرمان، ۱۳۸۸، تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی، تهران،انتشارات باز
۱۰. سریع القلم، محمود، ۱۳۸۶، فرهنگ سیاسی ایران، تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۱۱. سمیح، فارسون، ۱۳۷۹، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات باز
۱۲. سیونگ، یو دال، ۱۳۸۱، فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی مطالعه تطبیقی کره و ایران، تهران، نشر خانه سبز
۱۳. شریف، محمد رضا، ۱۳۸۱، انقلاب آرام: درامدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، نشر روزنه
۱۴. عباسیان، علی اکبر،۱۳۸۷، فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی، تهران، نشر اختران
۱۵. علی زاده، ه، ۱۳۶۸، فرهنگ سیاسی لبنان، تهران، نشر سفیر
۱۶. عیوضی، محمد رحیم، ۱۳۷۸، رشد مبانی فکری و تحول فرهنگ سیاسی، تهران ، انتشارات الهدی
۱۷. فلورنس، الیوت، ۲۵۳۶، فرهنگ سیاسی،تهران، نشر زرین
۱۸. کاظمی، علی اصغر، ۱۳۷۶، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران، نشر قومس
۱۹. کاظمی، علی اصغر، ۱۳۷۷، بحران جامعه مدرن، زوال فرهنگ و اخلاق در فرایند نو گرایی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
۲۰. مجید، محمدی، ۱۳۷۹، راه دشوار اصلاحات، تهران، جامعه ایرانیان
۲۱. مدیر شانه چی، محسن، ۱۳۸۵، فرهنگ احزاب و جمعیت های سیاسی ایران، تهران، نشر نگاه معاصر
۲۲. مصلی نژاد, عباس، ۱۳۸۷، فرهنگ سیاسی ایران، تهران ، نشر فرهنگ صبا
۲۳. منصوری، جواد، ۱۳۷۷، آموزش و تربیت سیاسی، تهران، نشر تربیت
۲۴. نقیب زاده، احمد، ۱۳۸۰، تاثیر فرهنگ ملی بر رفتار سیاسی ایرانیان،تهران، مرکز باز شناسی ایران و اسلام
۲۵. وربا، سیدنی، ۱۳۷۵، مقایسه میان فرهنگ سیاسی، ترجمه مجید محمدی، تهران، مرکز پژوهش های بنیادی
۲۶. هنری لطیف پور، یدالله،۱۳۸۰، فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۲۷. هینز، جف، دین، ۱۳۸۱، جهانی شدن و فرهنگ سیاسی در کشور های جهان سوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی

• پایان نامه ها :

۱) ابراهیم آبادی،۱۳۸۲، غلام رضا، بررسی کثرت گرایی فرهنگی بر فرهنگ سیاسی ایران ( با تکیه بر تحولات اخیر جهان و ایران )، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
۲) آل سید، غفور، ۱۳۷۳، نقش فرهنگ سیاسی بر ساختار سیاسی ایران معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
۳) برمک، راضیه، ۱۳۸۲، موانع گفتگو و مدارا در فرهنگ سیاسی ایران معاصر، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران
۴) بهمن، برزگر،۱۳۷۹، آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان در فرایند توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
۵) جعفریان، مرتضی، ۱۳۸۴، بررسی فرهنگ سیاسی و نظام طایفه ای در شهر دلفان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
۶) حسینی هاشم زاده، داود، ۱۳۷۹، بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران
۷) خیری اصل، خیر اله، ۱۳۸۲، تاثیر جهانی شدن بر تغییر فرهنگ سیاسی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
۸) دلاور، ابوذر، ۱۳۸۶ ، نقش فرهنگ سیاسی حاکم در سقوط محمد رضا شاه( مطالعه موردی نخست وزیر امیر عباس هویدا از بهمن ۱۳۴۳ تا مرداد ۱۳۵۶ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
۹) سروانی، علی اکبر، ۱۳۸۳، بررسی مقایسه ای فرهنگ سیاسی نخبگان مذهبی در قبال نظام سلطنتی ایران سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
۱۰) شیری، حامد، ۱۳۸۵، جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی( بررسی فرهنگ سیاسی دانشچویان و نقش تجربه دانشگاهی در شکل گیری آن )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
۱۱) صالحی، محمد جواد، ۱۳۸۰، موانع همگرایی داخلی و فرهنگ سیاسی در افغانستان(۱۳۶۷-۱۳۸۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
۱۲) قاسمی، خرم، ۱۳۷۷، توسعه نیافتگی در فرهنگ سیاسی و ناکارامدی احزاب سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
۱۳) قیصری، نور الله، ۱۳۸۰ ، نخبگان و تحول فرهنگ سیاسی در ایران( از نهضت تحریم تنباکو۱۲۷۰ تا تغییر سلطنت ۱۳۰۴ ه.ش )، رساله دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس
۱۴) قیصری، نورالله، ۱۳۷۴، علل نفوذ پذیری فرهنگ سیاسی ایران از غرب( در دوران انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
۱۵) لیلاز مهر ابادی، حمید، ۱۳۷۴، تاثیر جنبه هایی از توسعه نیافتگی فرهنگ سیاسی ایران در ایجاد بحران های ساقط کنند ه حکومت مصدق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
۱۶) نصرتی نژاد، فرهاد، بررسی فرهنگ سیاسی گروه های سیاسی( با تکیه بر محتوای سخنرانی و بیانیه های گروه های جامعه روحانیت- مجمع روحانیون- سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعیت موتفهدر سال های ۷۵ تا ۷۸ )، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس
۱۷) نیری، محمد، ۱۳۷۴، تاثیر ساختار نظام سیاسی برفرهنگ سیاسی مردم ایران با تاکید بر ۱۳۳۲تا ۱۳۶۷ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
۱۸) هنری، لطیف پور،۱۳۷۷، فرهنگ سیاسی ایران و تاثیر آن بر رفتار سیاسی مردم ایران از ۴۲ تا ۵۷، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
• مقالات:
۱. امیدی، علی، ۱۳۸۷، فرهنگ سیاسی و تاثیر ان بر رویکرد ایران به روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز، ش ۶۱
۲. آل غفور سید محمد تقی، ۱۳۸۰، خواستگاه فرهنگ سیاسی ایران معاصر،فصلنامه علوم سیاسی،شماره ۱۶
۳. پای لوسین، ۱۳۷۰،فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ شماره ۵و۶
۴. حقیقت، صادق، آسیب شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان، اعتماد، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ص ۶
۵. دلاور، ابوذر، فرهنگ سیاسی و خلقیات ما ایرانیان، اعتماد ملی، مرداد ۱۳۸۶، ص ۷
۶. عشایری، حسن،۱۳۸۷، روان شناسی رفتار سیاسی ایرانیان: فرهنگ سیاسی ما تک پهلوان است، چیستا، ش ۸و۹
۷. علی قلی زاده، محمد رضا، حیات سیاسی و فرهنگ سیاسی ایرانیان، جوان، ۴ آذر ۷۸، ص ۱۲
۸. قوام، عبدالعلی،۱۳۷۵ فرهنگ سیاسی، پیوند میان تحلیل خرد و کلان، فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۲
۹. قیصری، نورالله و شکوری، ابوالضل، ۱۳۸۱، فرهنگ سیاسی، پژوهشی در ساختار و تحولات نظری یک مفهوم، نامه مفید، شماره ۳۲
۱۰. الموند، گابریل و جی بینگهام پاول، ۱۳۷۵، جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی،ترجمه علیرضا طیب،اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۱۱۳و۱۱۴
۱۱. یزدانی، عباس،۱۳۸۲، نقش فرهنگ سیاسی در توسعه سیاسی ایرانیان، فصلنامه سیاست خارجی، ش ۴