انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پژوهشی در خرقه درویشان و دلق صوفیان

ویدن گرن در این کتاب کوشیده است است به پدیده کلاه و مرقع نزد گروهها و انجمن های مختلف هند و اروپایی بپردازد. او که به عنوان یکی از پدیدارشناسان برجسته ی دین شناخته می شود، در این اثر نیز با استناد به شواهد بسیاری از زبانها و گویشهای ایرانی، منابع اوستایی و فارسی میانه از سویی و نیز منابع سریانی و لاتین و سنسکریت از سوی دیگر به پیوند مشترک پوشش کلاه نوک دار و مرقع نزد این اقوام پرداخته است…

کتاب «پژوهشی در خرقه درویشان و دلق صوفیان: جامه ی هارلکن و جامه ی رهبانی، کلاه دلقک ها و درویشان» نوشته گئو ویدن گرن و به ترجمه و تحقیق بهار مختاریان توسط نشر آگه منتشر شد.

ویدن گرن در این کتاب کوشیده است است به پدیده کلاه و مرقع نزد گروهها و انجمن های مختلف هند و اروپایی بپردازد. او که به عنوان یکی از پدیدارشناسان برجسته ی دین شناخته می شود، در این اثر نیز با استناد به شواهد بسیاری از زبانها و گویشهای ایرانی، منابع اوستایی و فارسی میانه از سویی و نیز منابع سریانی و لاتین و سنسکریت از سوی دیگر به پیوند مشترک پوشش کلاه نوک دار و مرقع نزد این اقوام پرداخته است. بهار مختاریان، مترجم اثر، کوشیده است پیوستی مفصل برای توضیح بیشتر داده ها و شواهد اثر ویدن گرن که هریک اساسا مباحثی بسیار تخصصی در حوزه ادیان ایران باستان است به آن بیافزاید. در این تحشیه نیز با توجه به پژوهش عالمانه ی ویدن گرن بسیاری از شواهد دیگر از منابع ایرانی استخراج شده و به معرفی و بازگشودن آن نمادها و نشانه هایی پرداخته شده است که در ارتباط با انجمن مردان ایران باستان در منابع پس از اسلام قابل پی گیری است. در این راستا، ایشان استمرار این نمادها و نشانه ها را نه تنها در برخی انجمن های تصوف چون قلندریه، بلکه در برخی از آیین ها و نمایش های ایرانی چون چشن های سالیانه، تعزیه، کوسه برنشین، حاجی فیروز، … نشان داده است.

کتاب در ۱۹۶ صفحه شامل مواد زیر است:

– سخن مترجم

– ویدن گرن و پدیدارشناسی دین

– پژوهشی در پیشینه ی جامعه شناختی، دینی و تاریخی پوشاک

– تحشیه و تعلیقی بر پژوهشی در پیشینه ی جامعه شناختی، دینی و تاریخی پوشاک

– اقوام هندو اروپایی

– مئیریه ها، گرگ سیماها و دزدان

– جشن های آریایی در زمستان و آغاز بهار

– انجمن مردان در ایران دوران اسلامی و پیوند آنها با باورها و آیین ها

– کلاه و چوبدست

– نمایش های ایرانی

– پیوند جشن ها و آیین های نمایشی ایران پس از اسلام با باورهای رایج انجمن مردان ایران باستان

– نمایش های مرتبط

– تصاویر

– منابع

– نمایه

 

 

بخش هایی از کتاب را در فایل پیوست ببینید:

همچنین برنامه ای در ۴ شهریور ۱۳۹۳ برای بزرگداشت گئو ویدن گرن، این محقق برجسته ای سوئدی در شهرکتاب با حضور دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر فضل‌الله پاکزاد و دکتر بهار مختاریان مترجم اثر و نیز سفیر کشور سوئد برگزار خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر ر.ک. http://bookcity.org/news-4936.aspx

 

پرونده ی «بهار مختاریان» در انسان شناسی و فرهنگ
http://www.anthropology.ir/node/9217

۲۴۴۸۳