انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه نامه دومین کنفرانس ملی توسعه و عدالت آموزشی

دومین کنفرانس نوسعه و عدالت آموزشی در پاییز ۱۳۹۴ فرصتی بود برای ارائه نظرات و دفاع از دستاوردهای دموکراتیکی که حداقل هایی را برای مردم در طول سی سال اخیر در زمینه عدالت آموزشی فراهم کرده اند و یورش گسترده نولیبرالیسم ایران به این دستاوردها برای از بین بردنشان. ویژه نامه شرق که انسان شناسی و فرهنگ نیز در آن مشارکت داشت، در فایل های پیوست مجموعه ای از مقالات صاخب نظران و متخصصان را در اختیار شما می گدارد

۳۱۳۴۲-۴.

۳۱۳۴۲-۴_۰

۳۱۳۴۲-۴_۱