انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان بیگانه در زبان فرانسه (۱۰)

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.

۱- (یونانی) Alpha et ôméga

(اولین و آخرین حروف الفبای یونانی) première et dernière lettres de l’alphabet grec

آغاز و پایان یک چیز (عبارتی از کتاب مقدس)

۲. (لاتین) Distinguo

(من تشخیص می دهم) je distingue

عبارتی کلیشه ای از فلسفه مَدرَسی

۳. (ایتالیایی) E sempre bene
( و این همیشه خوب است) et c’est toujours bien

۴. (لاتین) In abstracto
(به صورت انتزاعی) dans l’abstrait

۵. (لاتین) In vivo
(در میان موجودات زنده) dans l’être vivant

۶. (لاتین) Jure et facto
(قانون و عمل) de droit et de fait

۷. (لاتین) Quid novi?
(تازه چه خبر) quoi de nouveau?
عبارتی از گفتگویی صمیمی برای سر صحبت را با کسی باز کردن

۸. (لاتین) Rudis indigestaque
(توده بی شکل و در هم) masse informe et confuse
وضعیت ماده قبل از آفرینش

۹ (لاتین) Scribitur ad narrandum, non ad probandum
(می نویسیم برای بازگو کردن، نه برای به اثبات رساندن) on écrit pour raconteur, non pour prouver
تفاوت میان تاریخ و بلاغت و سخن آوری

۱۰. (ایتالیایی) Traduttore, traditore
(مترجم، خائن) traducteur, trâitre
تمام ترجمه ها فکر و نظر نویسنده را آنطور که واقعا هست بیان نمی کنند.