انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(۳)

پیوند میان ورزش مدرن و ملی گرایی از آغاز تکوین این دو پدیده برقرار و قابل پیگیری است، این دو پدیده چه در آغاز تکوین خود و چه در ادامه تکامل شان بسیار با همدیگر درآمیخته اند، از یک سوی ورزش همواره بستر کم نظیری برای ساخت، گسترش، بیان، مشروعیت یابی و نفوذ ملیت و فرهنگ ملی بوده است، و از سوی دیگر این دولت ها و جنبش های هویت طلبی بودند که به تقویت، گسترش و نفوذ ورزش مدرن کمک کردند. در اینجا ابتدا نگاهی به تحلیل تاریخی پیوند ورزش و دولت –ملت های مدرن داریم.

 

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:

 

بخش اول:
http://anthropology.ir/node/15633

بخش دوم:
http://anthropology.ir/node/15662

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۵۶۷۲.doc 147.5 KB