انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هم اندیشی اساتید و دانشجویان انسان شناسی

روز ۲۳ آذر ۱۳۹۴، در دانشکده علوم اجتماعی، یک هم اندیشی با حضور اساتید و دانشجویان گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. گزارش این نشست که در نشریه «ندا»، نشریه الکترونیک انجمن علمی دانشجویان انسان شناسی دانشکده منتشر شده است، برای بازنشر در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار گرفته است که از طریق لینک زیر می توانید به آن دسترسی داشته باشید:

لینک مطلب در نشریه «ندا»

۳۰۶۱۰-۴