انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگاهی به مقاله ویروس کرونا و تغییر ارزش‌ها

نویسنده: Steffen Steinert، برگردان،تلخیص و شرح: زهرا راجی

نویسنده معتقد است اشتراک گذاری آنلاین عواطف و احساسات-در دوران کرونا- می تواند به تغییر در فضای عاطفی جامعه منجر شود.در این راستا وضعیت عاطفی جامعه می تواند بر ارزشگذاری های شخصی و ارزش های جامعه نیز اثر گذار باشد. عواطف و احساسات منتج از شیوع ویروس کرونا عمدتا منفی است و می تواند منجر به ایجاد یک فضای عاطفی منفی در جامعه شود. در این  مقاله بر تاثیر رسانه های اجتماعی وبازتاب عواطف در تغییر ارزش های پایدار،هنجارها و سیاست ها تمرکز شده است. متن زیر  ترجمه بخشی از این مقاله است.

کلمات کلیدی:رسانه های اجتماعی،احساسات،عواطف مسری،ارزش ها، تغییر ارزش ها

کرونا و تغییر در ارزش ها: نقش رسانه های اجتماعی و عواطف مسری

شیوع ویرو کرونا سبب شده است مردم به طور گسترده ای به اشتراک گذاری عواطف و احساسات خود در بستر فضای مجازی تمایل نشان دهند.به نظر می رسد احساساتی چون ترس و  نگرانی از اینده بیشترین احساساتی باشند که مردم در زمان بحران و فجایع تمایل به اشتراک گذاری آن ها دارند. نویسنده بیان می کند در مورد ویروس کرونا نیز به اشتراک گذاری این عواطف به تغییر در ارزش های جامعه منجرمی  شود.بیان احساسات و عواطف منفی در رسانه های اجتماعی می تواند به یک همه گیری در احساسات ناخوشایند و عواطف منفی منجر شود.واقعیت این است که در شرایط بحرانی، پیام های مملو از عواطف ناخوشایند در رسانه های اجتماعی مورد توجه قرار می گیرند و پاداش داده می شوند.

مطالعات روانشناختی و جامعه شناسی نشان می دهند مردم ارزش های خود را با شرایط جامعه تطبیق می دهند به عبارتی ارزش هایی که در تضاد با شرایط جامعه اند، رفته رفته اعتبار خود را از دست می دهند و بالعکس ارزش هایی که با شرایط جامعه قابل تطبیق هستند، از اعتبار زیادی برخوردار می شوند.برای مثال زمانی که مردم در شرایط تهدید آمیزی قرار می گیرند یا وضعیتی را تهدید آمیز تلقی می کنند ارزش های شخصس و اجتماعی  ان ها سمت ارزش هایی با تاکید بر امنیت حرکت می کند و جو روانی جامعه به سمت ارزش دهی به معیار هایی حرکت می کند که با امنیت در ارتباط اند.به همین ترتیب زمانی که افراد به ثبات اجتماعی،سلامت و رفاه اقتصادی تمایل دارند، به سوی تنولوژی هایی کشیده می شوند که به نظرشان این خواسته را تضمین می کند یا می تواند منعکس کننده تقاضای انان باشد.

نقش رسانه ها در تغییر ارزش های جمعی

در واقع عواطف مبنی بر ارزش هایی اند که مردم به آن ها اهمیت می دهند.مطابق تئوری ارزیابی،عواطف واکنش هایی اند که افراد در برخورد با شرایط از خود بروز می دهند.معمولا افراد به شدت در برابر مخاطرات متوجه سلامتی خود و اطرافیانشان ، امنیت شغلی و آزادی شخصی حساسیت نشان می دهند و تمامی این موارد تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است.قرنطینه یا حفظ فواصل فردی در بسیاری از موارد سبب تجربه عواطفی مثل خشم یا ناامیدی در افراد شده است.زمانی که به مسئله ای اهمیت می دهیم در واقع به دنبال عملی شدن آن و محافظتش در برابر عوامل آسیب زا هستیم در این مرحله نیز به نظر می رسد افراد شیوع ویروس کرونا و نتایج حاصل از ان را نوعی آسیب و تهدید در برابر ازادی ها، رفاه و سلامتی خود می دانند.در همین راستا افراد تمایل دارند،احساسات و عواطف منفی خود را از شیوع این ویروس در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. محققان دریافته اند که بروز دسته جمعی  احساسات منفی در شرایط بحرانی بیش از حد معمول است برای مثال  پس از حملات شدید تروریستی ۲۰۰۱ نیویورک مردم بیشترین واکنش های منفی را در بستر فضای اینترنتی از خود نشان دادند.در مورد همه گیری ویروس کرونا نیز مردم جهان احساسات منفی زیادی را در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند، محققان دریافتند اغلب این احساسات اندوه، ناامیدی و استرس است.محققان دریافتند میان پیوند عمیق با رسانه های اجتماعی و افسردگی افراد در دوره شیوع کرونا ارتباط معناداری وجود دارد.نکته ی قابل توجه اینجاست که رسانه های اجتماعی به همه گیری عواطف منفی منجر می شوند و عواطف نهایتا به تفکر و شیوه های عمل منجر می شود. گرچه افراد غالبا از این عواطف مسری بی اطلاع اند.افراد به دنبال بروز عواطف و احساسات یک فرد در رسانه های مجازی وانش نشان می دهند و این واکنش در واقع از جنس واکنش های بروز یافته سایر افراد در رسانه ها ی مجازی است .این چرخه ی عواطف و احساسات منفی در مورد شیوع ویروس کرونا نیز صدق می کند.مطالعات نشان می دهند که اطلاعات حاوی عواطف مثبت یا منفی و هیجانی بیش از سایر اطلاعات توجه افراد را به خود جلب می کنند.

برای درک چگونگی تغییر ارزش ها توجه به نظریه اثر ساختار مدور ارزش های  شوارتز مهم است.وی ارزش هار ا همچون اهدافی در نظر می گیرد که در خدمت حداقل بخشی از واقعیت های اجتماعی اند و می توانند برانگیزاننده کنش ها باشند.براساس نظر یه وی زمانی که یک ارزش از اعتبار بالایی برخوردار می شود، اعتبار ارزش متضاد آن رو به کاهش می رود.بنا براین تغییر در ارزش ها، مبنی بر فرآیندهای تطبیقی است که ارزشها را با موقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تطبیق می دهد.برای مثال با نگاهی به گرایش ارزشی جوانان ترکیه از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ می توان دریافت که جهت گیری های ارزشی بر اساس تغییرات اقتصادی-اجتماعی توسط مردم تعیین می شوند.

تاثیر رسانه ها بر ارزش ها، هنجار ها و  جو عاطفی جامعه

در حال حاضر، بحران کنونی کرونا، سلامتی، رفاه و زندگی اقتصادی افراد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است و عواطف منفی بسیاری را برانگیخته است.احساسات و اشتراک آن ها در فضای مجازی نقش بزرگی را در تغییر ارزش های جامعه ایفا می کنند.پشتیبانی، همدلی و عکس العمل به این دست از عواطف منفی خود می تواند در تغییر فضای عاطفی جامعه موثر باشد و احساسات منفی بیشتری را تحریک کند. ظهور ،بروز و  نشر عواطف در رسانه های مجازی، می تواند منجر به هنجارهایی عاطفی در سطح جامعه شود. هنجارهای عاطفی زیر مجموعه هنجارهای اجتماعی اند که در بردارنده انتظاراتی از رفتار  جمعی در موقعیت های گوناگون اند.هنجارهای تبلیغاتی و اجتماعی به سادگی خط مشی  رسانه های اجتماعی را تعیین می کنند و به تغییر بلند مدت در جو عاطفی جامعه می شوند.نکته حائز اهمیت اینجاست که رسانه های اجتماعی در جریان بحران ها،حوادث و اتفاقات تلخ جمعی، هیجانات و عواطف منفی را بیش از حد واقعی نمایان می کنند و به گونه ای به بزرگ دیده شدن،انتشار سریع و گسترده هیجانات منفی ناشی حوادث تلخ منجر می شوند.

کرونا و تغییر در نگرش به سیاست ها

در نتیجه شیوع ویروس کرونا، هیجانات و جو عاطفی جمعی به سوی جوی مملو از ترس، نگرانی و ناامیدی پیش می روند که توسط رسانه ها کنترل می شود و شیوع می یابد نویسنده به سادگی توضیح می دهد که چگونه احساسات و عواطف به کنترل رفتار و ارزش ها منجر می شوند.زمانی که پیام های حاوی یاس و نگرانی در فضای مجازی مورد تشویق و حمایت قرار می گیرند،رفتارهای سازگار با آن تشویق و رفته رفته به ارزش بدل می شوند.به عبارتی در این راستا پیام ها به تقویت رفتارها و ارزش هایی منجر می شوند که اهداف انگیزشی یکسانی دارند.برای مثال در یک فضای عاطفی منفی، با محوریت هراس از تهدید تروریسم، با تغییر ارزش های جهانی در راستای حفظ امنیت مواجه می شویم.همانطور که اشاره شد، ارزش ها متغییراند و با افزایش اعتبار و توجه ارزش های متضاد، از مرکز توجهات دور می شوند و اعتبار خود را از دست می دهند.ارسطو به خوبی بیان می کند که ارزش ها و عواطف می توانند نگرش به سیاست ها را تغییر دهند.در این راستا وی تصریح می کند که عواطف منفی از قدرت بیشتری در تغییر نگرش ها برخوردار اند.برای مثال احساسات منفی مانند خشم یا هراس ناشی از تهدید یک مورد خارجی مثل تروریسم نگرش ها به سیاست ریاست جمهوری را تحت تاثیر خود قرار می دهند. تحقیقات نشان می دهند افرادی که جهانی شدن را ارزش قرار داده اند، از سیاست هایی دفاع می کنند که هدف آن ها برابری و عدالت است.بر اساس این نظریه قدرت عواطف و احساسات منفی به حدی است که می تواند بر حوزه سیاسی اثر بگذارد حتی اگر عملا این احساسات منفی به سیاست مرتبط نباشند.نویسنده با رتباط دادن این نظریه به بحران کرونا بیان می کند  احساساتی مانند ترس از ویروس کرونا و نگرانی در مورد سلامتی خود و دیگران نگرش به سیاست ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد، برای مثال ترس از دست دان شغل در این شرایط نگرش به سیاست های امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و ان را حائز اهمیت می کند بنا بر این ممکن است مردم نسبت به سیاست های اشتغال دولت انتقاد کنند یا نسبت به ارتقا و اجرای آن دچار  حساسیت شوند.

 

لینک دسترسی به متن اصلی:

https://www.researchgate.net/publication/343123060_Corona_and_value_change_The_role_of_social_media_and_emotional_contagion