انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نوروز در بستر تاریخ و اسطوره

جشن نوروز از مراسم بسیار قدیمی ایرانیان است. این رسم کهن ایرانی آنقدر در تاریخ پیش می‌رود که به افسانه ها و اسطوره ها می‌پیوندد و قدمتی در حد تاریخ پیدایی ملت ایران پیدا می‌کند. ایرانیان شرقی به ویژه از وقتی که وارد مرحله ده نشینی و کشاورزی شدند در میان مراسم جشن ها و نیایشها به فراگرد تغییر فصول توجه خاصی نشان دادند.

برای خواندن مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

۹۱۱۳