انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نمونه گردآوری نظام مند شناسایی اطلاعات فرهنگی محله هفت تهران بزرگ

در این گزارش که برای گردآوری اطلاعات آماری مربوط به مراکز و نقاط فرهنگی در محله هفت تهران به انجام رسیده است، می توانیم با روش گردآوری سیستماتیک اطلاعات و یکی از نمونه های رده بندی در تعیین مراکز فرهنگی آشنا بشویم. البته این بدان معنا نیست که این تنها روش یا روشی استاندارد است، اما بهر رو روشی است که نشان می دهد چگونه کار را گام به گام به پیش ببریم. باید در یاد داشت که نخستین قدم برای انجام مطالعات شهری جمع آوری حداکثر اطلاعات ممکن درباره یک شهر است.
برای خواندن این گزارش در اینجا کلیک کنید.