انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقد نسخه های انگلیسی و فارسی: قصه های ناگفتۀ فیلم «علف»

داستان های شگفت و ناگفته علف( دفتری هنوز گشوده)

کتا ب Grass , untold stories حاصل ۶ سال تحقیق بهمن مقصود لو دربارۀ بافت تاریخی و زمینه های فیلم چراگاه یا علف است .یعنی عنایت بر همان نقصانی که کارل هایدر نویسندۀ کتاب فیلم مردمنگاری ،در بارۀ علف بر می شمارد وآن را نمونۀ کلاسیکِ بی توجهی به بافت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی(ص۷۶) و فرهنگی (ص۲۵) می داند . علف در سال ۱۳۰۳توسط کوپر ،شودزاک و مارگرت هریسون در بین طایفه بابا احمدی از ایل بختیاری ضبط( ساخته) شد . کتاب با قطع وزیری در ۳۵۰ صفحه توسط انتشارات مزدای کالیفرنیا در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت و من نخستین نقد داخل ایران را بر این کتاب نوشتم که تحت عنوان “قصه های ناگفته فیلم علف” قابل دسترس است . در این فاصله ترجمه کتاب توسط خود نویسنده به پایان رسید و در بهمن سال ۱۳۸۹ توسط انتشارات هرمس با قطع رقعی در تهران منتشر شد . تغییراتی که در نسخه فارسی بوجود آمده ، نشان می دهد کار پژوهش ادامه داشته است . همین امر ، جستجوی دوباره ای را ضروری ساخت که بخشی از این دوباره نگری به مقایسه انتقادی درک اولیه ام از مفاهیم کتاب نسبت به نسخه فارسی هم معطوف است . بهمن مقصودلو در مقدمه ترجمه به بخشی از تغییرات متن فارسی اشاره کره و نوشته است :

برای خواندن مطلب کامل در زیر کلیک کنید:

۱۰۱۱۳