انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظام تنشی و ارزشی از دیدگاه نشانه-معناشناسی سیال الگویی جهت تحلیل گفتمان ادبی

این مقاله تلاشی است در جهت ارایه الگویی مناسب برای تحلیل گفتمان ادبی. در واقع، ما با تکیه بر رویکردی نشانه- معناشناختی و پساساختگرا نشان می‌دهیم که در صورت بکارگیری دید‌گاهی پدیداری در هنگام مطالعه نشانه می‌توان همه زوایای حضور زنده آن را مورد مطالعه قرار داد. تجزیه و تحلیل شعر “ققنوس” نیما تأکید بر این نکته است که دیگر نمی‌توان معنا را تابع رابطه‌های تقابلی صرف دانست : جریان معناسازی جریانی سیال و تابع فرآیند تنشی‌است.

از طریق همین فرآیند تنشی است که ارزش‌های گوناگونی در گفتمان پدید می‌آیند. هدف ما از ارایه این مقاله، علاوه بر بررسی نظام تنشی گفتمان و نقش آن در تولید انواع ارزش‌ها، نشان دادن سیالیت نظام‌های نشانه- معنایی است.

واژگان کلیدی : نشانه- معناشناسی سیال، گفتمان ادبی، فرآیند تنشی، ارزش، حضور پدیداری

برای خواندن مقاله کامل در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۸۲۰۴.doc 142.5 KB