انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

میراث فرهنگی / داده نگاره شماره دو

میراث جهانی ایران (۲۰۱۶)

ایده اولیه معرفی ساده میراث فرهنگی برای کارشناسان و مردم است. باور امروزی حفاظت میراث فرهنگی (Cultural) و طبیعی (Natural) در یونسکو بر آن است که تنها خود مردم قادر به حفاظت از میراثشان هستند و این امر با آموزش و بالا بردن آگاهی عمومی میسر خواهد شد. درحالی که صاحبان اصلی میراث فرهنگی، خود مردم هستند اما امکان معرفی اولیه هنوز فراهم نیست و این نقصان از سوی کارشناسان این رشته است. با معرفی هرچه بیشتر و البته صحیح و با وسواس، امکان شناخت برای تمام مردم میسر می شود که در پی آن واکنش ها برای حفاظت از میراثشان بیشتر خواهد شد. شناخت و معرفی میراث فرهنگی در ارتباط مستقیم با حفاظت آن است.

داده نگاره پیش رو شامل آثار میراث جهانی ایران در لیست میراث ملموس (Tangible Heritage) یونسکو است. این اینفوگرافیک نگاه اجمالی و تحلیل برانگیز را توامان برای مخاطب کارشناس و سایر رشته ها ممکن می کند. در این اینفوگرافیک سعی شده تا با دادن اطلاعات دقیق و کوتاه، بیشترین اطلاعات منتقل شود.  این لیست در ایران از سال ۱۹۷۹ با فراخوان سراسری یونسکو شروع شد که اولین پرونده های معرفی شده به یونسکو چغازنبیل، تخت جمشید و میدان نقش جهان اصفهان بود. به مدت ۲۳ سال آثار این لیست بیشتر از سه اثر تجاوز نکرد تا در سال ۲۰۰۲ دوباره پرونده های ایران تقریباً هر سال یک یا دو پرونده فرهنگی ارسال و مورد بررسی قرار گرفت. از سال ۲۰۱۴ سیاست یک اثر فرهنگی و یک اثر طبیعی اعمال شد که در سال ۲۰۱۶ ایران توانست اولین محوطه طبیعی خود را در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت برساند.

نسخه اولیه اینفوگرافیک پیش رو، سال ۲۰۱۴ در دفتر تدوین پرونده های نامزدی ثبت جهانی ایران، طراحی شد اما تا امروز منتشر نشده بود. منبع این اطلاعات از پرونده ثبت شده آنها در لیست میراث جهانی یونسکو اتخاذ شده است. اطلاعات هر اثر شامل نام پرونده، استان، معیار ثبت، شماره پرونده، مشخصات کمیته و مقدار عرصه و حریم می باشد. عکس ها از پرونده های موجود درسایت World Heritage Center انتخاب شده اند. برای هر اثر آیکون طراحی شد اما در برخی موارد به جای آیکون گرافی مجدد، از آرم پایگاه ها و در برخی دیگر از آرم پرونده ثبتی آن – طراحی سرکار خانم مهندس بانکی – استفاده شده است. در نهایت با آنالیز داده ها، نقشه پراکندگی آثار میراث جهانی درکشور و چند نمودار دیگر طراحی شد. این اینفوگرافیک به دلیل بحث برانگیز بودن ترجمه معیارها (Criteria)  از سوی صاحب نظران و همچنین باقی موارد که بیشتر اسامی و مشخصات کیمته و پرونده بودند، این اینفوگرافیک به فارسی برگردانده نشد و انگلیسی ارائه می شود.