انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مونوگرافی شهرستان ثلاث باباجانی(۲)

بخش دوم و نهایی

اقتصاد:

به طور کلی فعالیت های تولیدی عشایر را در شهرستان ثلاث را به می توان سه دسته تقسیم کرد:

۱) فعالیت دامپروری و تولید محصولات دامی و فراورده های لبنیاتی

۲) تولید محصولات کشاورزی

۳) تولید صنایع دستی

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید :

۵۱۵۷