انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

موزه اورسه

موزه اورسه(Musée d’Orsay) ) موزه ای ملی در فرانسه است که در منطقه ۷ پاریس، در بال غربی رود سن واقع شده است.

در مجموعه های این موزه، آثار نگارگری و تندیس سازی غربی بین سال های ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۴ و نیز آثار مربوط به هنرهای آرایه ای، عکاسی و معماری به نمایش گذاشته شده است . در میان این آثار می توان شاهکارهایی نظیر المپیای مانه (Manet)، رقصنده نازنین ۱۴ ساله دوگا (Degas)، سرآغاز دنیای کوربه(Courbet) و آثار نگارگری امپرسیونیست را نام برد.