انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ملاحظات انسان شناختی در مقایسه ورزش، مسابقه و بازی

تمایز ورزش، مسابقه و بازی و ورزش در جامعه های مدرن و پیشامدرن نقش محوری در شیوه نگاه انسان شناسی به مقوله ورزش، به ویژه در قیاس با تاکید انحصاری جامعه شناسی بر نوع خاصی از ورزش، یعنی ورزش مدرن دارد.

به طور اجمالی می توان گفت منظور از “بازی” فعالیت هایی است که می توان ویژگی هایی همچون فردی بودن، آزادی بالای افراد، به دنبال نتیجه نبودن، و داشتن قواعد اندک، برای آن برشمرد، بازی فعالیت هایی همچون آب بازی، سُرسُره بازی، بالا و پایین پریدن و.. را در بر می گیرد. اما “گیم” که در ترجمه فارسی آن باز هم از واژه بازی و یا مسابقه استفاده می شود قواعد بیشتری دارد، آزادی افراد در آن کمتر است، دربرگیرنده رقابت و کسب نتیجه است، بازی ها و مسابقه های قومی و بومی و ماقبل مدرنیته را معمولا زیر این عنوان شناخته اند. ولی “ورزش مدرن” همچون فوتبال، بسکتبال، کشتی و… را باید بیشتر با خصلت هایی چون سازمان یافتگی، داشتن قواعد تا حد ممکن دقیق و مصوب، اهمیت نتیجه و.. از گیم ها و بازی های سنتی متمایز کرد(نک: انورالخولی، ۱۳۸۳: ۲۰-۳۴ و بلانچارد ۱۳۸۷: فصل دوم).

برای مطالعه کل مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۴۳۶۲.doc 52.5 KB