انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب شهر و جنسیت

شهرها مرکز اصلی تولید، مصرف و بازتولید هنجارها و هویت های مبتنی بر جنسیت هستند. در عین حال خود شهرها توسط تجسم جنسیتی و واقعیت اجتماعی فعالیت روزمره (در خانه، ملا عام و مسافرت) شکل می گیرند. این رابطه متقابل هنوز در انبوه کتاب های مربوط به شهرها، سیاست های اجتماعی شهری و توسعه شهری بطور گسترده توسط نویسندگان بیان نشده است.دلیل این امر این است که مفاهیم شهری، «جنسیت» ، «مادی» و «اجتماعی» معمولاً به صورت حوزه های مطالعاتی جدا از هم در نظر گرفته می شوند. در حالی که بیشتر کتاب های مقدماتی در زمینه مطالعات شهری، اکنون تمایز جنسیتی را در حوزه های مختلفی نظیر مسکن، حمل و نقل، اشتغال و مسئولیت های مربوط به مراقبت به رسمیت می شناسند، ولی ترکیب نظام مند مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی به عنوان حوزه های تاثیرگذار بر یکدیگر، مدت ها است که مورد غفلت واقع شده است.

هلن جارویس و همکاران او در کتاب شهر و جنسیت کوشیده اند به ترکیب نظام مند دو حوزه مطالعات شهری و مطالعات جنسیتی که بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند، بپردازند. کتاب می کوشد تا رابطه متقابل شهر و جنسیت را در حوزه های مختلف نشان دهد. بدین منظور نویسندگان سعی کرده اند تا با استفاده از مفاهیم ترکیبی، شیوه نگرش نوینی به پدیده های اجتماعی در فضای شهری را مطرح کنند و مهارت های مربوط به تفکر بازتابی را در خواننده توسعه دهند. هدف این است که این کتاب در قفسه کتابخانه در بخش تلفیقی جای گیرد و این دو حوزه را که گاهی اوقات متخاصم به نظر می رسند، وارد گفتمان سازنده کند.

کتاب “شهر و جنسیت” نوشته هلن جارویس، پاولا کانتور و جاناتان کلاک، ترجمه محمود شارع پور با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه (چاپ نخست ۱۳۹۷) توسط نشر علمی و فرهنگی منتشر شده است.

کتاب مذکور مشتمل بر سه بخش و ده فصل (۵۷۵ صفحه) به شرح ذیل می باشد:

– بخش اول: رهیافت نسبت به شهر
فصل اول: از دو راهی ها به فصل مشترک
فصل دوم: روندهای تاریخی در شهرها و مطالعات شهری
فصل سوم: روندها در تغییرات ساختار شهری، جنسیت و نظریه فمنیستی
فصل چهارم: مقیاس، قدرت و به هم وابستگی
– بخش دوم: جنسیت و محیط مصنوع
فصل پنجم: زیرساخت و زندگی روزمره
فصل ششم: مهاجرت، جابجایی و تحرک
فصل هفتم: خانه ها، مشاغل، اجتماعات و شبکه ها
– بخش سوم: بازنمایی و تنظیم
فصل هشتم: برنامه ریزی و رفاه اجتماعی
فصل نهم: فقر شهری، معیشت و آسیب پذیری
فصل دهم: شهر و جنسیت؛ سیاست در عمل
پیوست