انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب شهرها در اقتصاد جهانی

ساسکیا ساسن

برگردان افشین خاکباز

جامعه شناسان معمولا شهرها را با بررسی اکولوژی فرم های شهری و توزیع جمعیت و مراکز نهادی یا تمرکز بر روی مردم و گروه‌های اجتماعی سبک های زندگی و مشکلات شهری مطالعه می‌کنند.

این رویکردها دیگر کافی نیستند جهانی سازی اقتصادی همراه با ظهور فرهنگ جهانی، واقعیت اجتماعی تصاویر و سیاسی کشورها و مناطق فراملیتی و موضوع این کتاب یعنی شهرها را دقیقاً دگرگون ساخته است.

با مطالعه شهر به عنوان پایگاه ویژه فرایندهای جهانی می‌توان مفاهیم جدیدی را تعریف کرد که برای درک تلاقی مسائل جهانی و محلی در دنیای امروز و فردا سودمند هستند.

درک اینکه فرایندهای جهانی چگونه در سرزمین های ملی جای می‌گیرند، مفاهیم و راهبردهای پژوهشی جدید را طلب می‌کند. شهر جهانی یکی از مفاهیم جدید و نیازمند پژوهش هایی است که در محل تلاقی تحلیل های کلان و قوم نگاری قرار دارد این مفهوم بر این فرض استوار است که فرایندهای جهانی را از تشکیل بازارهای مالی جهانی گرفته تا رشد سریع بازارهای کار فراملیتی، باید از طریق شکل های خاص تحقق آنها در مکانهای مختلف مطالعه کرد.

کتاب شهر ها در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد چگونه برخی از ویژگی های جریان های پول، اطلاعات و مردم در آستانه هزاره جدید به ظهور سازند های اجتماعی جدید انجامیده اند بسیاری از نظریه پردازان شهری قبلا می‌گفتند مخابرات جهانی و تحرک مردم و سرمایه شهرها را از نظر اقتصادی منسوخ کردند در حالی که کتاب شهر ها در اقتصاد جهانی نشان می‌دهد چگونه تحولات دهه گذشته از داستانی دیگر حکایت دارد این کتاب که اکنون به گونه ای روزآمد شده که جدیدترین داده های موجود را در بر می‌گیرد؛ به دانشجویان نشان می‌دهد چگونه برخی از شهرها از جمله نیویورک توکیو لندن سائوپائولو هم کنگ و سیدنی از مراکز منطقه ای فرهنگ و کسب و کار به فضاهای بازار فراملیتی تبدیل شده اند این تحولات به ملزومات جامعه شناسی شهری از قبیل مرکزیت مکان و اهمیت جغرافیای در دنیای اجتماعی معنای جدید می بخشد.
کتاب حاضر تأثیر فرآیندهای جهانی بر ساختار اجتماعی شهرها را بررسی می کند و نشان می دهد چگونه دگرگونیهای سازماندهی نیروی کار بازتوزیع درآمدها و تجدید ساختار مصرف به سلسله مراتب جدید، نابرابری در داخل و در میان شهرهای سرتاسر جهان کمک می‌کند. ساسن به شیوه‌ای متقاعد کننده می گوید برای درک شهرهای قرن بیستم به جغرافیای جدید و جامعه شناسی جدید نیازمندیم.

کتاب شهرها در اقتصاد جهانی مشتمل بر هفت فصل به شرح ذیل می باشد:
فصل اول) مکان و تولید در اقتصاد جهانی
فصل دوم) تاثیر جهانی سازی اقتصادی بر شهر
فصل سوم) نابرابری های جدید در میان شهرها
فصل چهارم) اقتصاد شهری نوین
فصل پنجم) مسائل و مورد پژوهی ها در اقتصاد شهری نوین
فصل ششم) نابرابری های جدید در داخل شهرها
فصل هفتم) جغرافیای جدید مرکز ها و حاشیه ها

کتاب شهرها در اقتصاد جهانی نویسنده ساسکیا ساسن و با ترجمه افشین خاکباز در ۱۰۰۰ نسخه و چاپ نخست آن در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی، به سفارش و زیر نظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منتشر شده است