انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب در سایت «انسان شناسی وفرهنگ»

«مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی» انسان شناسی و فرهنگ، از ناشران علاقمند به معرفی کتاب هایشان در خواست می کند با روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ تماس بگیرند. کتاب هایی که برای معرفی انتخاب شوند، علاوه بر معرفی شدن در صفحه کتاب و صفحات مربوط به هر موضوع، در مرکز اسناد نیز طبقه بندی و در هر مورد برای استفاده پژوهشگران به آنها معرفی خواهند شد. برای معرفی کتاب های خود ابتدا فهرست آنها رابرای روابط عمومی انسان شناسی و فرهنگ به آدرس زیر بفرستید: Yasamin.ohadi@gmail.com، در صورت تناسب کتاب با موضوع های مطرح در سایت، به شما اطلاع داده خواهد شد و می توانید با ارسال یک نسخه از کتاب، فایل فهرست و مقدمه آن و همچنین چنانچه مایل باشید نوشته هایی را که در نقد و معرفی کتاب در مطبوعات و رسانه ها نوشته شده است را در صفحه کتاب و سایت آتی مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی قرار دهید.