انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب «تاریخ فرهنگی چیست؟»

برک با تصدیق اینکه تاریخ فرهنگی به هیچ وجه چیز جدیدی نیست شروع می کند. فاز “کلاسیک” تاریخ فرهنگی، که با یاکوب بورکهارت و یوهان هوئیزینگا شروع شد و سخت بر جامعه شناسان (وبر و الیاس) و مورخان هنر (گامبریج و پانوفسکی) تأثیر نهاد، بر تشخیص “روح زمان” متمرکز بود و از ۱۸۰۰ تا ۱۹۵۰ دوام آورد. “دیاسپورای بزرگ” روشنفکران در دهه های ۳۰ و ۴۰ پیامدهای بسیاری برای تأثیر تاریخ فرهنگی در انگلستان و ایالات متحده داشت. در دهه ی ۱۹۶۰، ایده ی “فرهنگ مردم پسند” که از آلمانی آن Volkskultur ریشه می گرفت، بر ذهن مورخان دانشگاهی تأثیر گذاشته و تاریخ فرهنگی را وارد مرحله ی جدیدی کرد.

در میان دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، مورخان فرهنگی عمیقا تحت تأثیر انسان شناسانی چون مری داگلاس، مارسل موس، ادوارد اونس پریچارد و کلیفورد گیرتز بودند که فرهنگ را با اصطلاحات نمایشی توصیف کرده و ایده ی “توصیف فربه” را به انسان شناسی آورد. انسان شناسان مطالعه ی فرهنگ را به مطالعه ی نمادها پیوند زده و روش جدیدی برای پژوهیدن گذشته به مورخان ارائه دادند. گرایش های مهم دیگر این دوره، تاریخ خرد، مطالعات پسا استعماری و فمنیسم بود. تاریخ خرد، گریزی از یک “روایت کلان” درباره ی تاریخ و بازگشت به تجربه ی محل بود، حال آنکه مطالعات پسا استعماری (همچون شرق شناسی سعید) و فمنیسم سعی در پر کردن شکاف های رها شده توسط آن روایت کلان داشتند.

فصل ۴، “یک پارادایم جدید؟” به تأثیرات مهم دیگر بر تاریخ فرهنگی جدید می پردازد. برک باختین، الیاس، فوکو و بوردیو را بزرگ ترین نویسندگانی می داند که بر تاریخ فرهنگی جدید تأثیر نهاده اند. باختین به دلیل مفاهیم “کارناوالی کردن”، “تاج برداری”، “زبان بازار” “واقع گرایی گروتسک” و نظریاتش درباره ی فرهنگ والا و فرودست؛ الیاس به دلیل ایده هایش درباره ی “آستانه های” شرم و بیزاری و مفهوم خویشتن داری؛ فوکو به دلیل تحلیل نظارت بر خود و “رژیم های حقیقت”، رد یک چشم انداز تطوری به تاریخ، و تأکید توأمان بر بدن و ذهن؛ و بوردیو به دلیل مفاهیم “میدان”، “بازتولید فرهنگی”، و نظریه ی عمل و “عادتواره”.

برک همچنین “عمل” و “بازنمودها” را مفاهیم مهمی در تاریخ فرهنگی جدید می داند. تمرکز بر عمل، مطالعه ی موضوعات متنوعی همچون خواندن، ورزش و سفر را بازتعریف کرده، حال آنکه “بازنمودها” بر تخیلات طبیعت، ساختار اجتماعی یا “دیگری” متمرکز است. همچنین علاقه ی فزاینده به فرهنگ مادی و بدن نیز مهم است.
فصل ۵، “از بازنمود به برساخت” نشان می دهد که بسیاری از مورخان تاریخ فرهنگی جدید، با این ایده که زبان/تصاویر/متون تنها “بازنمودهای” واقعیت هستند، کنار نمی آیند. تاریخ فرهنگی جدید به سوی مدل برساخت فرهنگی حرکت کرده است. برساخت گرایی، ریشه های خود را در علم و فلسفه ی اوایل قرن بیستم می یابد (اینشتین، پوپر، ویلیام جیمز)، و بعدها توسط دوسرتو که تأکید بر مبتکرانه اعمال روزمره ی افراد معمولی داشت، مطرح شد. به تازگی، برساخت گرایی به مطالعات ادبی و هنر، طبقه و جنسیت، اجتماعات، پادشاهی و فرد راه یافته و بر این تأکید دارد که افراد چگونه این پدیده های گوناگون را آفریده یا تخیل می کنند. ایده ی اجرا، که بر عمل بدیهه گویی تأکید دارد و مفهوم سفت و سخت از قواعد فرهنگی را رد می کند، با این نظریه سخت هم پیوسته است.

برک کتاب خود را با تأمل بر جهت گیری های آینده ی تاریخ فرهنگی جدید به پایان می رساند. او امید دارد که زمانی که روند بعدی فرا برسد، کمک هایی که تاریخ فرهنگی جدید به “تاریخ تام” کرده است را نادیده نگیرد، بویژه در زمینه ی نمادها، مناسک و دیگر پدیده هایی که بواسطه ی رویکرد های تک بعدی نسبت به تاریخ نادیده گرفته شده بودند. تاریخ فرهنگی جدید، تاریخ تأثیرات گسترده و درازی دارد. درحالی که تاریخ فرهنگی را می توان تا اروپای شمالی ردیابی کرد، تاریخ فرهنگی جدید، دین زیادی به انسان شناسی تاریخی، مطالعات ادبی، جامعه شناسی و فلسفه دارد. طی سده ی گذشته، تاریخ فرهنگی به تدریج از رویکرد “روایت کلان” به تاریخ به سوی مطالعات خاص تری کشانده شده است؛ و به لطف تأثیر انسان شناسی تاریخی و نظریه پردازان مختلف، اکنون دربردانده ی آرایه ی وسیعی از موضوعات مادی و غیرمادی است.

فهرست مطالب
سپاسگذاری vii
درآمد ۱
.۱ سنت بزرگ ۶
تاریخ فرهنگی کلاسیک ۷
فرهنگ و جامعه ۱۵
کشف مردم ۱۷
۲. مسائل تاریخ فرهنگی ۲۰
بازخوانی کلاسیک ها ۲۰
بحث های مارکسیستی ۲۳
تناقضات سنت ۲۵
بحث بر سر فرهنگ مردم پسند ۲۷
فرهنگ چیست؟ ۲۹
۳. لحظه ی انسان شناسی تاریخی
گسترش فرهنگ ۳۱
لحظه ی انسان شناسی تاریخی ۳۴
زیر ذره بین ۴۴
پسا استعمار و فمنیسم ۴۷
۴. یک پارادایم جدید؟ ۵۱
چهار نظریه پرداز ۵۳
اعمال ۵۹
بازنمودها ۶۴
فرهنگی مادی ۶۹
تاریخ بدن ۷۲
۵. از بازنمود تا برساخت
ظهور برساخت گرایی ۷۷
برساخت های جدید ۸۲
اجراها و موقعیت ها ۹۳
واسازی ۹۹
۶. فراسوی چرخش فرهنگی؟ ۱۰۲
بازگشت بورکهارت ۱۰۳
سیاست، خشونت و عواطف ۱۰۴
انتقام تاریخ اجتماعی ۱۱۴
جبهه ها و برخوردها ۱۱۸
روایت در تاریخ فرهنگی ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۸
پی گفتار: تاریخ فرهنگی در قرن بیست و یکم ۱۳۰
صحنه ی دستخوش تغییر ۱۳۱
تاریخ فرهنگی و همسایه های آن ۱۳۵
بحث بر سر فرهنگ ۱۴۱
یادداشت ها ۱۴۴
آثار برگزیده: یک فهرست گاه شمارانه ۱۶۳
برای مطالعه ی بیشتر ۱۶۸
نمایه ۱۷۱

What is cultural history

نوشته ی پیتر برک
منتشر شده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۴، انتشارات پولیتی، جلد کاغذی، ۱۷۶ صفحه. ISBN: 0745630758
ویرایش دوم، منتشر شده در اوت ۲۰۰۸، انتشارات پولیتی، جلد کاغذی، ۱۶۸ صحفه. ISBN: 978-0-7456-4409-7