انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب برنامه ریزی برای تنوع

سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهانی آکنده از تفاوت ها

ما در جهانی زندگی می کنیم آکنده از پیچیدگی ها و گوناگونی های دم افزون و در جهانی اینچنین، طراحی شهر برای جوامع چند فرهنگی چالش اصلی پیش روی برنامه ریزان است؛ جوامعی که نظام های حقوقی و دولتی شان اغلب نه توان این کار را دارند و نه تجهیزاتش را. در جهان غرب، چهارچوب رسمی برنامه ریزی متاثر از درک خاصی از دموکراسی است؛ درکی که حاکمیت را از آن اکثریت دانسته و در عمل، حق متفاوت بودن را محو می سازد، خاصه آن که اکثریت لب به سخن می گشایند. البته قواعد و ارزش های فرهنگ مسلط صرفاً در چهارچوب های قانونی وضع شده برای برنامه ریزان جای نگرفته اند، بلکه این ارزش ها در نگرش، رفتار و شیوه های عمل متخصصان برنامه ریزی نیز ریشه دوانده اند.

برنامه ریزی فضایی نقش مهمی در شکل دهی مکان ها و فضاهای آینده ما و البته در خلق جوامع پایدار ایفا خواهد کرد. تا کنون گزارش ها، مقاله ها و بحث هایی بس فراوان در باب پایداری ارائه شده، ولی در هیچکدام از آن ها از دو چیز به صراحت سخن به میان نیامده است؛ تنوع و برابری. در کتاب برنامه ریزی برای تنوع؛ به بیان اهمیت موضوعاتی همچون برنامه ریزی فضایی روابط میان مکان و فضا، پایداری، تفاوت، تنوع و همچنین تساوی و برابری پرداخته می شود. عنوان این کتاب درست مانند عنوان کتاب کرتون و گرین (۲۰۰۰) یعنی “مدیریت تنوع” نشان دهنده تغییراتی است که در اندیشه مربوط به برابری رخ نموده است.

کتاب برنامه ریزی برای تنوع تالیف دوری ریوز با ترجمه مرتضی رستمی به سفارش و زیرنظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده و در ۴۶۹ صفحه و تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و با مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.
این کتاب مشتمل بر سه بخش اصلی و فصول فرعی آن می باشد.
بخش یکم: تنوع پایداری، فضا و مکان؛ دارای سه فصل به شرح ذیل است:
فصل اول) تلفیق برابری و تنوع
فصل دوم) توسعه پایدار
فصل سوم) فضا و مکان
بخش دوم: رویکردهای برنامه ریزی
بخش سوم: شیوه های مواجهه با تنوع و برابری؛ شامل هشت فصل می باشد:
فصل اول: تضمین های مرتبط با برابری در قانون اساسی و سایر قوانین
فصل دوم: شواهد موجود برای تنوع و برابری
فصل سوم: بر زنی
فصل چهارم: تدوین برنامه – بر زنی در عمل
فصل پنجم: مشارکت عمومی
فصل ششم: حرفه های دارای تنوع
فصل هفتم: توانمندی فرهنگی
فصل هشتم: برنامه ای برای تغییر